Det dödsdömda jordbruket

Interpellation 2013/14:312 av Löfstrand, Johan (S)

av Löfstrand, Johan (S)

den 26 februari

Interpellation

2013/14:312 Det dödsdömda jordbruket

av Johan Löfstrand (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Finansminister Anders Borg dömer i en intervju i tidningen Land ut svenskt jordbruk och menar att det kommer att försvinna. Anders Borg tror inte att svenskt jordbruk har en framtid som industri.

Inom svensk jordbrukssektor arbetar enligt Statistiska centralbyråns kortperiodiska sysselsättningsstatistik nästan 36 000 personer och i livsmedelsindustrin är det 53 000 till. Det är jobb som Sveriges finansminister inte anser vara livskraftiga.

Samtidigt som finansministern oroar sig för svenskt lantbruks överlevnadsförmåga så har han själv inte gjort något för att förbättra denna. I förhandlingarna med övriga finansministrar om EU:s budget så accepterade Anders Borg en nedskärning på landsbygdsprogrammet om 500 miljoner kronor. I den svenska budgeten kompenserade han för 129 av dessa med nationella pengar. Vi socialdemokrater har i vår budget lagt till de resterande 371 miljonerna.

Jag har följande frågor:

Vidhåller finansministern sin bedömning av livskraften i svenskt jordbruk?

Varför valde finansministern att inte kompensera fullt ut för bortfallet i landsbygdsprogrammet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-26 Anmäld: 2014-02-26 Svar fördröjt anmält: 2014-03-12 Besvarad: 2014-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (24 anföranden)