Den finansiella sektorns bidrag till offentliga finanser

Interpellation 2011/12:63 av Olovsson, Fredrik (S)

av Olovsson, Fredrik (S)

den 26 oktober

Interpellation

2011/12:63 Den finansiella sektorns bidrag till offentliga finanser

av Fredrik Olovsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I stora delar av Europa är det statsfinansiella läget ansträngt. Som ett svar på att den finansiella sektorn både har bidragit till problemen och att sektorn generellt sett anses underbeskattad har en finansiell transaktionsskatt föreslagits av EU-kommissionen och flera medlemsstater. Den är väl känt att den svenska regeringen är negativ till en sådan skatt men frågan är om finansministern därmed också underkänner behovet av ett större bidrag från sektorn till offentliga finanser och därmed till den gemensamma välfärden i såväl Sverige som andra europeiska länder.

Mina frågor är därför:

Är det finansministerns ställningstagande att det är rimligt att den finansiella sektorn ger ett större bidrag till offentliga finanser i Sverige och andra europeiska länder?

Hur avser finansministern att åstadkomma ett större bidrag från den finansiella sektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-10-26 Anmäld: 2011-10-26 Svar fördröjt anmält: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.