Bristande opartiskhet i utbildningsväsendet

Interpellation 2019/20:77 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

På ett gymnasium i Karlskrona har det under hösten uppdagats att en lärare i ämnet samhällskunskap bedrivit undervisning och använt egenhändigt skapat material som uppenbarligen stridit mot allsidig politisk opartiskhet i undervisningen.

I det material som skärmdumpades av en förälder pekades ett riksdagsparti på ett uppenbart lögnaktigt sätt ut som motståndare till vissa namngivna demokratiska principer. Även två andra partier pekades ut som delvis odemokratiska, vilket grundades på demokratiska principer som läraren delvis själv hittat på.

Detta är bara ett exempel på att lärare bryter mot principer om politisk opartiskhet men det finns fler exempel på detta och mörkertalet är okänt, men befarat stort.

Enligt interpellanten är det direkt odemokratiskt att lärare i sin undervisning bedriver ren partipolitik till elever som ännu inte hunnit skaffa sig förmåga att kritiskt bedöma det en vuxen auktoritet säger under lektionstid. Undervisningen får då karaktären av ren indoktrinering, det vi vanligtvis förknippar och anklagar de gamla öststaterna för och vad vi i dag själva delvis anklagar Ungerns nuvarande regering för (om än kanske på tveksamma grunder).

Dessutom, och väl värt att betänka: Om det är i sin ordning för en vänsterinfluerad lärare att bedriva undervisning som vinklas åt sina egna politiska preferenser måste motsatsen vara lika mycket i sin ordning, det vill säga att en konservativ lärare får vinkla undervisningen åt sitt håll.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Vad anser ministern rent allmänt om att lärare vinklar sin undervisning åt de egna politiska preferenserna på ett signifikant sätt?
  2. Om det inte är i sin ordning, anser ministern att det behövs ändringar i till exempel skollagen för att förtydliga saklighet och opartiskhet och på så sätt om möjligt minska överträdelserna på våra utbildningsanstalter?
  3. Anser ministern att det behövs tydligare och kraftfullare konsekvenser för lärare som kanske upprepade gånger påtagligt bryter mot saklighet och opartiskhet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Sista svarsdatum: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)