Bostadsbristen

Interpellation 2013/14:154 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 21 november

Interpellation

2013/14:154 Bostadsbristen

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Bostadsbristen blir alltmer akut. I medierna rapporteras och debatteras nästan dagligen om bostadsbristen och tänkbara lösningar på densamma. Särskilt stor är bristen på hyresrätter. Avsaknaden av hyresrätter drabbar främst personer som inte är etablerade på bostadsmarknaden, till exempel ungdomar. Vänsterpartiet tycker att landets unga är värda en långsiktighet och en trygghet i att kunna planera sin framtid, flytta hemifrån och börja sina vuxenliv.

Bostadsbristen är ett stort och allvarligt problem som politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att lösa. Det klarar inte marknaden. Men trots det akuta läget står regeringen och bostadsministen handfallna. Detta försöker man dölja genom att tillsätta ett antal utredningar och att öppna för hyreshöjningar. Av ideologiska skäl, tycks det, avvisar man förslag om att införa statliga investeringsstöd för att få fart på nybyggnationen, främst av hyresrätter. Samtidigt som regeringen motsätter sig subventioner för byggande av hyresrätter ges statligt stöd till ägda bostäder i form av både ränteavdrag och ROT-avdrag. Regeringen har även under sin mandatperiod förändrat fastighetsskatten så att den gynnar ägda bostäder.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få fart på bostadsbyggandet, inte minst av hyresrätter?

När tänker bostadsministern presentera förslag på åtgärder för att komma till rätta med det skattemässiga missgynnandet av hyresrätten som upplåtelseform?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-21 Anmäld: 2013-11-21 Svar fördröjt anmält: 2013-11-26 Sista svarsdatum: 2013-12-05 Besvarad: 2013-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)