Bolagisering inom Vägverket och Banverket

Interpellation 2007/08:15 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 20 september

Interpellation

2007/08:15 Bolagisering inom Vägverket och Banverket

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I ett svar på en enkel fråga den 16 augusti säger infrastrukturminister Åsa Torstensson att den utredning som nu ser över möjligheten att bolagisera Vägverket Produktion, Vägverket Konsult, Banverket Produktion och Banverket Projektering inte är något steg i en privatiseringsprocess.

Samtidigt säger hon: Det är dock känt sedan tidigare att regeringen avser att minska det statliga bolagsägandet. Därmed öppnar ministern en dörr som kan tolkas som att det i steg ett handlar om bolagisering av nämnda verksamheter och i steg två om privatisering. Svaret blir tvetydigt.

Att inom ramen för statliga verksamheter som Vägverket och Banverket ha en egen konsult och produktionsorganisation är mycket viktigt. Det ger en relevant beställarkompetens men också priskontroll. Inför framtiden är det viktigt att detta bibehålls.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att dels klargöra det som uppfattas som tvetydigt i svaret på den enkla frågan från den 16 augusti, dels upprätthålla en relevant beställarkompetens och priskontroll inom de aktuella områdena?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-20 Anmäld: 2007-09-20 Svar fördröjt anmält: 2007-09-25 Besvarad: 2007-10-16
Debatt (9 anföranden)