Bevakning ombord på svenska fartyg

Interpellation 2012/13:399 av Lillemets, Annika (MP)

av Lillemets, Annika (MP)

den 2 maj

Interpellation

2012/13:399 Bevakning ombord på svenska fartyg

av Annika Lillemets (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen föreslår i propositionen Bevakning ombord på svenska fartyg att en ny lag ska träda i kraft den 1 juli 2013, för att öka möjligheterna till egenskydd i form av beväpnad säkerhetspersonal ombord på svenska handelsfartyg.

Syftet med regeringens förslag till ny lag är att ge sjömännen ombord på svenskregistrerade handelsfartyg större trygghet när de arbetar i områden där piratverksamhet förekommer. För att stävja en piratattack krävs kraftfulla vapen som på långt håll kan hålla piraterna från att borda fartyget. Det kan handla om prickskyttegevär, kulsprutor och granatgevär, så kallade RPG, militära vapen som uteslutande borde hanteras av militär från Försvarsmakten.

Det är Försvarsmakten som har till uppgift att skydda svenska fartyg inom svenskt territorium och på fritt hav under fred och neutralitet. Principen att staten i grunden ensam har rätt att utöva våld gäller även ombord på svenska handelsfartyg. Det är därför anmärkningsvärt att det varken i propositionen eller i trafikutskottets betänkande framgår om Försvarsdepartementet utrett frågan om Försvarsmakten har resurser för att tillgodose handelsflottans säkerhetsbehov. Frågan avfärdas helt kort av regeringen med att ”den lösningen inte skulle fungera i Sverige av såväl organisatoriska som kostnadsmässiga skäl”. I betänkandet står det att Sverige varken har det antal örlogsfartyg som krävs eller de ekonomiska resurserna som behövs för genomförandet av ett sådant stöd.

I stället föreslår regeringen en lagstiftning som ger privata militära företag och privata säkerhetsföretag en långtgående rätt att utöva våld, samtidigt som det saknas internationella modeller för auktorisering, certifiering eller standarder för privata säkerhetsföretag som tillhandahåller tjänster ombord på fartyg.

Under det senaste året har en rad länder vidtagit åtgärder för att skydda de egna handelsfartygen mot piratattacker. Regeringen nämner i propositionen att bland annat Danmark, Frankrike, Norge, Nederländerna, Italien och Storbritannien har öppnat upp för användningen av beväpnad säkerhetspersonal ombord. Frankrike, Nederländerna och Italien har valt att låta militär personal stå för skyddet, medan Norge, Danmark och Storbritannien har öppnat upp för möjligheten att anlita säkerhetspersonal från privata säkerhetsföretag, vilket också är den modell som regeringen lagt fram i sitt förslag.

Miljöpartiet varnade i vår motion 2012/13:T16 för att den modell som regeringen valt har allvarliga brister vad gäller tillsyn och myndighetsutövning när det gäller de privata militära säkerhetsföretagen.

Transportstyrelsen föreslås bli den myndighet som ger tillstånd och utövar tillsyn över bevakningsverksamheten på fartygen. Hur detta ska gå till i praktiken redovisas inte närmare. I SvD den 25 april konstaterar en representant för myndigheten att de inte kan bedriva någon mer omfattande kontroll av alla de individer som kommer och går i alla de företag från hela världen som kan bli aktuella. De internationella exemplen förskräcker eftersom ett alltför stort ansvar läggs på rederierna själva att reglera hanteringen av de privata säkerhetsföretagen.

Sveriges Radios Ekot-redaktion sände den 26 april ett inslag om oskyldiga jemenitiska fiskare som skjutits till döds. Enligt Jemens regering har minst elva jemenitiska fiskare mist livet, dödade av privata beväpnade säkerhetsvakter ombord på fartygen eller av militärer från de internationella styrkorna som patrullerar i området. I ett av fallen som Ekot rapporterat om hävdar Jemens regering att skotten avlossades från det norska tankfartyget Nordic Fighter av ryska säkerhetsvakter som rederiet anlitat.

Hade reglerna följts skulle kaptenen och rederiet ha anmält skjutningen, men det framkommer inte av Ekots rapportering om så skett. Ekot har tagit del av Jemens anmälan till norska ambassaden i Saudiarabien om dödsskjutningen av fiskaren. Däremot står det klart att Norge inte tänker gå vidare med en undersökning av fallet, trots att det finns många jemenitiska vittnen om dödsskjutningen.

Regeringen föreslår en modell för fartygens beskydd liknande den norska, men Ekots rapportering visar på allvarliga problem med att överlåta statens våldsmonopol åt privata militära säkerhetsföretag, och de farhågor som Miljöpartiet lyfter fram i motionen är i hög grad relevanta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att svenska handelsfartyg endast anlitar privata säkerhetsföretag som uppfyller de krav som ställs i lagen om beväpning ombord?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att eventuella incidenter rapporteras och att eventuella överträdelser utreds och ansvariga lagförs?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att en effektiv och fortlöpande tillsyn av verksamheten genomförs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-02 Anmäld: 2013-05-02 Besvarad: 2013-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)