Behov av högskoleutbildning oavsett lärosäte

Interpellation 2011/12:290 av Örnfjäder, Krister (S)

av Örnfjäder, Krister (S)

den 12 mars

Interpellation

2011/12:290 Behov av högskoleutbildning oavsett lärosäte

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Mindre högskolor och yngre universitet spelar en viktig roll i sina regioner. De har oftast en mycket nära samverkan med näringslivet i regionen vilket ger utbildning med hög relevans. Samma relevans och nära kontakt med närings- och arbetsliv har högskolornas och universitetens forskning. Det gör att högskolor och universitet får en avgörande roll som drivmotor för fortsatt tillväxt, välfärd och utveckling i sina regioner.

Enligt regeringens budget minskar man anslaget för grundutbildningen för Linnéuniversitet mellan åren 2011 och 2012 med drygt 13 miljoner kronor. En sådan utveckling innebär ett betydande hot mot framtidens tillväxt och välfärd i sydöstra regionen.

En stor del av Sveriges basnäring och exportindustri ligger i denna region. Det är här kvalificerad och utbildad personal behövs. Regeringens förslag innebär att färre utbildningsplatser kommer att finnas i regionen, samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar, negativ befolkningsutveckling och en ökad efterfrågan på högskoleutbildad personal.

Sverige ska vara en ledande forskningsnation där staten ska vara garant för långsiktig forskningen. Det innebär en skyldighet att satsa på excellent forskning och där resurserna ger störst utdelning i en långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb. Särskilt viktiga forskningsaktörer är universiteten och högskolorna. Om Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation är det viktigt att ta vara på den kompetens och kapacitet som finns vid landets alla lärosäten. Om forskning bedrivs i mindre eller större skala, eller vid ett universitet eller en högskola, ska inte stå i centrum. Avgörande är att kvaliteten är hög.

Jag undrar, nu när arbetslösheten ökar särskilt bland unga människor, varför utbildningsministern då väljer att dra ned på anslaget till grundutbildningen på Linnéuniversitet.

Jag undrar också hur utbildningsministern avser att tillgodose behovet av en ökad efterfrågan på högskoleutbildad personal och samtidigt motverka den negativa befolkningsutvecklingen i regionen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-03-12 Anmäld: 2012-03-13 Svar fördröjt anmält: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)