Åtgärder mot skatteläckage

Interpellation 2011/12:40 av Johnson, Jacob (V)

av Johnson, Jacob (V)

den 12 oktober

Interpellation

2011/12:40 Åtgärder mot skatteläckage

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

I Riksrevisionens granskning av Sveriges skatteavtal med andra länder (RiR 2010:24) diskuteras bland annat den så kallade tioårsregeln. Regeln infördes 1984 för att säkerställa svensk beskattning på realisationsvinster som uppkommer när en fysisk person överlåter aktier och andelar i samband med utflyttning. Men eftersom det är bosättarlandet som har beskattningsrätten har tioårsregeln haft begränsad effekt. Detta problem är tänkt att kunna åtgärdas i samband med omförhandling av de bilaterala skatteavtalen.

Det handlar om stora summor som undandras svensk beskattning. Enligt en rapport från Skatteverkets riskanalysgrupp i Malmö i november 2007 beräknades skattebortfallet uppgå till mellan 1 och 2 miljarder kronor per år på vad som kan definieras som aktievinstutflyttningar av skatteflyktskaraktär. Dagens Nyheter kunde den 20 oktober 2009 rapportera att Skatteverket identifierat en skattekonsultbyrå som initierat överföring av 1 miljard kronor till 500 brevlådeföretag i en enda EU- och avtalsstat, Cypern!

Skatteverket menar att mer generella regler skulle vara ett effektivare sätt att komma till rätta med problemet, snarare än att omförhandla alla aktuella skatteavtal. Att omförhandla avtalen är ett tidskrävande arbete där man också riskerar att andra för Sverige fördelaktiga villkor ändras. Regeringen delade så sent som år 2007 denna bedömning, men ansåg då att frågan måste beredas vidare. Riksrevisionen hänvisar i sin rapport till Finansdepartementet som uppger att något sådant arbete inte pågår i dag.

Det är också märkligt att Riksrevisionen i sin rapport anger att Finansdepartementet uppgivit att något sådant arbete inte pågår i dag utan att redovisa att frågan behandlats av Skatteincitamentsutredningen i SOU 2009:33. Denna utredning avvisade möjligheten till generella regler mot skatteläckage, men kritik kan riktas mot utredningen bland annat därför att representanter från Skatteverket saknades.

Finansminister Borg har på en skriftlig fråga i ämnet svarat att generella regler mot skatteläckage är något som kräver en noggrann analys, bland annat av hur sådana regler förhåller sig till EU-rätten och skatteavtalen. Jag kan dock konstatera att andra länder, exempelvis våra nordiska grannar, Tyskland och Österrike, har infört en så kallad exitskatt för att komma till rätta med motsvarande skatteläckage.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga finansminister Anders Borg:

Avser finansministern att vidta några åtgärder så att ett förslag om generella regler mot detta skatteläckage snart kan implementeras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-10-12 Anmäld: 2011-10-12 Besvarad: 2011-10-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)