Åtgärder mot långa handläggningstider för miljötillstånd

Interpellation 2020/21:428 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Att få miljötillstånd i Sverige tar lång tid, alltför lång tid. Långa handläggningstider försvagar Sveriges konkurrenskraft, bromsar vår ekonomiska tillväxt och blir i sig ett miljöproblem när exempelvis miljöförbättrande åtgärder i befintliga anläggningar försenas eller när nya anläggningar viktiga för omställningen till ett mer hållbart samhälle fördröjs eller rent av aldrig blir verklighet. 

För att förbättra miljöprövningarna och för att korta handläggningstiderna genomförde den dåvarande alliansregeringen flera viktiga reformer. Genom inrättande av de fem mark- och miljödomstolarna samt en mark- och miljööverdomstol ersattes de tidigare miljödomstolarna, fastighetsdomstolarna och Miljööverdomstolen. Därigenom koncentrerades handläggningen av miljömål liksom mål enligt plan- och bygglagen samt fastighetsmål till de nya domstolarna. Det skapade förutsättningar för en bättre användning av kompetens och för en effektivare ärendehantering av högre kvalitet. Även prövningen av tillstånd till mindre miljöfarliga verksamheter, så kallade B-verksamheter, koncentrerades från 21 länsstyrelser till 12 – detta också i syfte att skapa en effektivare ordning samt inte minst en mer enhetlig prövning över landet. Dessa reformer var viktiga men inte tillräckliga. Mer måste göras för att skapa en effektivare miljöprövning och för att korta dagens oacceptabelt långa handläggningstider för miljötillstånd, vilket riksdagen vid upprepade tillfällen har slagit fast. 

Riksdagen riktade 2017 ett tillkännagivande till regeringen om att ta ytterligare steg för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna så att det bland annat skapas incitament för företag som vill vidta miljöförbättrande åtgärder att också göra det. Miljö- och jordbruksutskottet lyfte i sitt ställningstagande bland annat att det är bra att Sverige har en krävande miljölagstiftning men att tillståndsprocesserna samtidigt måste utformas på ett sådant sätt att de inte i onödan hindrar, försenar eller fördyrar investeringar som moderniserar verksamheter, skapar jobb och tillväxt och i slutändan ofta minskar den samlade miljöpåverkan. Myndigheternas prövningar och krav på underlag ska vara enkla, förutsägbara och effektiva. Utskottet anförde också att det bör ställas upp tydliga mål för hur lång tid handläggningen bör få ta i olika slags tillståndsärenden. Sedan 2017 har riksdagen vid flera tillfällen upprepat sina krav på reformer, bland annat genom tillkännagivanden både våren 2018 och våren 2019. Regeringen har låtit utreda vissa delar av miljöprövningssystemet, men de konkreta reformerna för att effektivisera miljöprövningen och korta handläggningstiderna har i princip uteblivit. Nu är tid för handling. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

  1.  Delar ministern undertecknads uppfattning att långa handläggningstider försenar och äventyrar investeringar och åtgärder som levererar miljönytta? Om ja, varför har ministern och regeringen inte gjort mer för att åtgärda problemet? 
  2.  Är ministern beredd att, i enlighet med riksdagens tillkännagivande från 2017, ställa upp tydliga mål för hur lång tid handläggningen bör få ta i olika slags tillståndsärenden? 
  3.  Avser ministern att vidta några åtgärder i syfte att tillgodose riksdagens upprepade tillkännagivanden om att reformera tillståndsprocesserna så att handläggningstiderna för miljötillstånd kan kortas?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-08 Överlämnad: 2021-02-09 Anmäld: 2021-02-10 Svarsdatum: 2021-02-26 Sista svarsdatum: 2021-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)