Åldersdiskriminering

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M)

av Jessica Polfjärd (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

De sju grunder som diskrimineringslagen består av är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.

I dag ska alla arbetsgivare arbeta för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Sedan årsskiftet omfattas även ålder av lagens krav på aktiva åtgärder. Detta är en viktig del i att motverka den diskriminering som tyvärr existerar på arbetsplatser runt om i landet.

Forskning har visat att arbetsgivare tenderar att vilja anställa personer runt 30-årsåldern och att personer som är över 40 år utsätts för åldersrelaterade fördomar som att de skulle vara ovilliga till förändring, teknisk utveckling och liknande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson följande:

 

Vilka nya åtgärder avser ministern att vidta för att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-08 Överlämnad: 2017-12-12 Anmäld: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)