Ytvattentäkter som riksintresse

Interpellation 2012/13:128 av Niemi, Pyry (S)

av Niemi, Pyry (S)

den 15 november

Interpellation

2012/13:128 Ytvattentäkter som riksintresse

av Pyry Niemi (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

När miljödomstolarna ska avgöra om försvaret får bedriva skjutövningar över våra viktigaste ytvattentäkter har de att ställa intresset med rent vatten till miljontals människor och den biologiska mångfalden i dessa stora sjöar mot ett riksintresse för Försvarsmakten.

Just nu pågår prövningen av om försvaret på Veckholms skjutfält i mitt område ska få bedriva övningar över dricksvattentäkten Mälaren.

Samma diskussion finns kring om flygvapnet ska få sprida ammunition vid övning över Vättern, en annan av våra viktigaste ytvattentäkter.

I Miljöprocessutredningens slutbetänkande (SOU 2009:45) diskuteras om ytvattentäkter ska kunna få ett riksintresse. Det är ju också något som Naturvårdsverket föreslagit och som Svenskt Vatten, de svenska kommunernas vattenbolag, drivit sedan 2005.

Förslaget skulle ju innebära en helt annan typ av prövning om två riksintressen ställs mot varandra. Möjligheten för domstolarna att ta hänsyn till skadeeffekter på ytvattentäkter skulle öka.

Hur ser miljöministern på det faktum att våra viktigaste ytvattentäkter inte är skyddade genom riksintresse och hur avser hon och regeringen att behandla förslaget från Miljöprocessutredningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-15 Anmäld: 2012-11-15 Svar fördröjt anmält: 2012-11-29 Besvarad: 2012-12-19