Vinstutdelning i de allmännyttiga bostadsföretagen

Interpellation 2012/13:295 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 22 februari

Interpellation

2012/13:295 Vinstutdelning i de allmännyttiga bostadsföretagen

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft den 1 januari 2011. Enligt lagen 3–5 §§ gäller en begränsad rätt till värdeöverföring från de allmännyttiga bolagen. Syftet med bestämmelserna är att bolagens vinst i huvudsak ska stanna i bolagen och användas långsiktigt.

För räkenskapsåret 2011 har kommunfullmäktige i Stockholm beslutat om värdeöverföringar enligt 3–5 §§ tillsammans om ca 1,3 miljarder kronor från de tre allmännyttiga bostadsföretagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder till kommunen. Bolagens sammanlagda vinst uppgick detta år till ca 849 miljoner kronor. Det innebär att de tre bolagen för 2011 har delat ut ca 450 miljoner kronor mer än vad de har gjort i vinst för det året. Enligt 5 § första punkten får ett allmännyttigt bostadsföretag dela ut vinster till kommunen, om dessa överföringar används ”inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar” för åtgärder som ”främjar integration och social sammanhållning”.

I Stockholm har kommunfullmäktige beslutat om värdeöverföringar från de tre bolagen enligt 5 § första punkten på sammanlagt 670 miljoner kronor. Dessa pengar ska bland annat användas för byggande av livsmedelsbutik, strandpromenad, buss- och spårvägsterminaler, nya förskolor samt servicefunktioner, ombyggnad av vägar, rivning av campingstugor med mera.

I Gävle har kommunfullmäktige beslutat om årliga överföringar enligt 5 § första punkten på 10 miljoner kronor från bostadsbolaget till kommunen från år 2011 fram till 2016. Dessa pengar ska enligt kommunen bland annat användas till att finansiera tjänster som seniorvärd och för att samordna studentbostadsgarantin, samt ”skötsel av allmän platsmark, städning, klippning av häckar”. Detta motiveras med att städning och klippning av häckar för med sig ökad trivsel och ökad social samvaro.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att begränsa vinstutdelningen i de allmännyttiga bostadsföretagen?

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att vinsterna stannar i bolagen och kan användas för att producera nya bostäder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-22 Anmäld: 2013-02-22 Besvarad: 2013-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)