Vinstförbud

Interpellation 2017/18:270 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I Gävle kommun tillhandahålls 23 procent av alla platser i grund- och gymnasieskolan av privata företag. 32 procent av alla platser i särskilt boende för äldre tillhandahålls vidare av privata företag. I Region Gävleborg sker också 39 procent av alla läkarbesök på privatägda hälsocentraler.

Jag har under hösten besökt många privata välfärdsföretag, och det finns en gemensam nämnare som kommit fram vid alla mina besök. Om V, MP och S genomför det föreslagna vinst- och valfrihetsförbudet kommer man att ha mycket svårt att fortsätta med sin verksamhet. Det skulle få betydande negativa konsekvenser för alla de som bor i Gävleborg och Gävle kommun.

I Gävle kommun gick det 15 857 barn i grundskolan och gymnasiet läsåret 2016/17. Av dessa gick 3 524 i någon av de tolv grundskolor som drivs av privata aktörer.

Skolverkets statistik visar att eleverna i årskurs 9 i Gävles fristående grundskolor presterade bättre på de nationella proven inom samtliga kärnämnen än eleverna i de kommunala skolorna.

Friskolornas elever nådde även i högre utsträckning gymnasiebehörighet och högre genomsnittligt meritvärde, och friskolorna hade en högre andel elever som uppnådde kunskapsmålen i alla ämnen.

Det finns 18 äldreboenden i Gävle kommun. Sex av dem drivs i privat regi, och 32 procent av alla platser i åldringsvården finns i de privata boendena. Bland brukarna av enskild äldrevård i Gävle upplever 84 procent att de är nöjda med omhändertagandet i sin helhet. Motsvarande siffra för boenden i kommunal regi är 77 procent.

De som har valt vårdcentral, skola eller äldreomsorg har gjort ett aktivt val liksom de medarbetare som numera har olika arbetsgivare att välja bland. Om Vänsterpartiet får igenom sin ideologi att ta bort alla privata företag i välfärdssektorn kommer det att innebära att tusentals människor i Gävle och Gävleborg påverkas synnerligen negativt. Det kommer också att innebära stora utmaningar för Gävle kommun när verksamheten ska återsocialiseras. Det är inte givet att alla medarbetare som i dag arbetar i de privata verksamheterna återigen vill bli anställda i den offentliga sektorn. Det finns redan i dag en brist på pedagogisk personal liksom utbildade läkare, bara för att ta ett exempel.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

  1. Vilka företag har statsrådet träffat som har en annan bild än den som jag har fått vid mina besök – att ett vinstförbud inte påverkar företagen och medarbetarna negativt?

  2. Bedömer statsrådet att medarbetarna i de privata välfärdsföretagen gör ett sämre jobb än motsvarande personer i den offentliga sektorn?

  3. Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att kvaliteten i verksamheten inte ska sjunka om ett vinstförbud införs?

  4. Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att elever, bl.a. i Gävle kommun, inte ska få sin skola nedlagd om vinstförbudet införs?

  5. Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att vårdcentraler inte ska läggas ned om det föreslagna vinstförbudet införs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-07 Överlämnad: 2017-12-08 Anmäld: 2017-12-11 Sista svarsdatum: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)