Vinster i välfärden

Interpellation 2013/14:200 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 4 december

Interpellation

2013/14:200 Vinster i välfärden

av Ulla Andersson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Under senare år har det blivit allt vanligare att den offentliga sektorn köper verksamhet inom vård, skola och omsorg, främst från privata företag. Kommunernas köp av verksamhet ökade med 5 procent mellan 2010 och 2011 och uppgick till totalt 81 miljarder kronor, varav 49 miljarder var från privatägda företag.

Landstingens köp av verksamhet ökade med 7 procent mellan 2010 och 2011 och uppgick till totalt 39 miljarder kronor, varav 22 miljarder var från privatägda företag.

Lönsamheten för de privata företagen inom vård, skola och omsorg är därtill mycket god. Avkastningen på totalt kapital för de privata företagen inom vård, skola och omsorg låg på 14,6 procent under 2011, vilket kan jämföras med en avkastning på 8,1 procent för tjänstesektorn totalt. Lönsamheten, mätt som avkastning på eget kapital, är även den mycket hög. De privata företagen inom vård, skola och omsorg hade under 2011 en avkastning på eget kapital på 28,7 procent, medan tjänstesektorn totalt hade en avkastning på 19 procent.

De privata företagens vinster handlar om stora pengar och dränerar välfärden på resurser. SCB har för Vänsterpartiets räkning tagit fram siffror på välfärdsbolagens sammanlagda vinster. Statistiken visar att privata utförare inom vård, skola och omsorg hade ett sammanlagt rörelseresultat på 13,8 miljarder kronor. Det rörelseresultat som genererats av skattemedel uppgick uppskattningsvis till 9,2 miljarder kronor. Detta motsvarar lön och sociala avgifter för till exempel 23 000 undersköterskor.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till finansminister Anders Borg:

Har finansministern analyserat hur de höga vinstnivåerna påverkat personaltätheten och arbetsvillkoren inom de olika välfärdsområdena?

Avser finansministern att utreda vilka effekter företagens höga vinster haft på kvaliteten inom den offentliga respektive privat drivna välfärden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-12-04 Anmäld: 2013-12-04 Svar fördröjt anmält: 2013-12-18 Besvarad: 2014-02-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)