Vindkraftsvinster

Interpellation 2011/12:406 av Sandberg, Gunnar (S)

av Sandberg, Gunnar (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:406 Vindkraftsvinster

av Gunnar Sandberg (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Vindkraften har på kort tid utvecklats till en viktig gren inom den svenska energisektorn, när man ersätter fossila bränslen med förnybar energi. Samtidigt påverkar den påtagligt bygder, där vindkraftsparker byggs upp. Inte minst tydligt är det i fjällvärlden.

Livsmiljön för de boende påverkas på många sätt när stora vindkraftverk sätts upp i deras närhet. Alla transporter under byggperioden leder till buller- och trafikstörningar. När kraftverket är på plats försämras möjligheterna till genuina naturupplevelser av nytillkomna vägar och ledningsgator. Höga vindraftverk påverkar landskapet visuellt upp till en mil från parkerna.

Även förutsättningarna för andra verksamheter, som till exempel turism eller rennäring, påverkas när vildmarken går förlorad.

Utbyggnad ger få permanenta arbetstillfällen och därför är det viktigt att söka alternativa vägar för att ersätta de förlorade värdena och ta del av de vinster som vindkraften genererar.

I länder jämförbara med Sverige är det självklart att den lokala nivån får del av vindkraftens vinster. Det är dessutom en princip som införs i allt fler länder, både i länder där rätten till lokal ersättning är lagfäst och där den är frivillig. Till exempel i Norge, Skottland, Tyskland och Spanien är ersättningen avsevärt högre än vad kraftbolagen betalar i Sverige.

Avser statsrådet att komma med ett lagförslag om berörda kommuners rätt till vinster från vindkraften i form av bygdemedel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-06-01 Inlämnad: 2012-06-01 Svar fördröjt anmält: 2012-06-15 Besvarad: 2012-06-20
Debatt (5 anföranden)