viktningar av betyg

Interpellation 2001/02:198 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 24 januari

Interpellation 2001/02:198

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till statsminister Göran Persson om viktningar av betyg

I min vision om framtidens gymnasieskola ges den enskilde eleven större ansvar och inflytande över sina studier. Möjlighet att påverka sin egen utbildning, arbetets uppläggning och takten är viktig för motivationen och en förberedelse för vuxenlivet.

I den tydliga koppling som betygen ger mellan uppnådda resultat och gjorda insatser ligger också förståelsen för att enskilda elever under gymnasietidens gång har olika faser av intresse och engagemang för skolans arbete.

Det finns redan i dag en diskussion om betygen ska vara kursbetyg eller ämnesbetyg. För att den enskilde eleven är det viktigt att kunna belönas när ansträngning sker, i synnerhet om en period av mindre läslust övergått till ett nytt försök att "ta igen". Inte minst viktigt kan detta vara om intresse för att studera vidare infinnes, men betygen kan vara för låga för det.

I dag är det möjligt att tentera upp sina betyg, om man erhållit IG, men inte om man erhållit betget G eller högre under pågående gymnasiestudier.

Det finns en tendens att gymnasieelever väljer bort ämnen som språk, exempelvis tyska A@B-kurser, och i stället läser filmkunskap. Elever väljer alltså bort ett ämne som kräver mer, för att få ett högre betyg @ som kan behövas till vidare antagning till högskola eller universitet. Dessutom har olika ämnen olika kunskapsförberedande betydelser i vidarestudier. Däremot räknas betyget i alla ämnen lika. Behovet av en viktning av betyg finns.

Likaså är det alltför många som efter avslutade gymnasieprogram efter sommarlovet läser upp betygen på komvux. Det är bra att kunna läsa i kapp i ett senare tillfälle i livet, men för dessa elever är det en försening av en möjlighet som borde ha givits redan under pågående gymnasietid.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsministern följande:

1.Avser statsministern medverka till att alla elever, som vill, ska ges möjlighet att kunna tentera upp sina betyg under den tid de går på gymnasiet?

2.Är statsministern beredd att föreslå införandet av viktade betyg och att högskolor och universitet i högre utsträckning själva ska ges rätten att avgöra på vilka kriterier en student ska antas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-24 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-02-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.