Växande skuldsättning och pensionärsskatten

Interpellation 2009/10:71 av Andersson, Phia (s)

av Andersson, Phia (s)

den 28 oktober

Interpellation

2009/10:71 Växande skuldsättning och pensionärsskatten

av Phia Andersson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under 2008 passerade antalet ansökningar om betalningsföreläggande till kronofogden miljonstrecket för första gången någonsin. Under första halvåret 2009 har ökningen fortsatt, första halvåret 2008 ansökte 505 300 om betalningsföreläggande medan siffran för första halvåret 2009 är 632 200.

Kronofogdemyndighetens verkställande och indrivning av skulder slår därför rekord i krisens spår. För 2008 gällde att det indrivna beloppet aldrig har varit högre och antalet utmätningar ökade med 60 procent. Hela 150 000 gäldenärer betalar sin skuld genom löneutmätning.

Över 23 000 ansökningar om obetalda skulder för sms-lån registrerades i kronofogdens register under det första halvåret 2009. Det är en ökning med 35 procent jämfört med samma period förra året. Den största ökningen ses bland äldre i åldergrupperna. I åldersgruppen 56–65 år var ökningen det senaste halvåret hela 120 procent av obetalda skulder för sms-lån. Dessa lån klassas som en motorväg in i skuldfällan för hela svenska befolkningen. Till skillnad från de yngre åldersgrupperna är det fler kvinnor än män som inte kan betala sitt sms-lån bland de äldre.

Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som då hade tjänat mest på regeringens politik bestod till 76 procent av män.

Vid pensioneringen försvinner förvärvsavdraget och i stället träder höjd skatt, den för Sverige så internationellt unika pensionärsskatten, in. Kvinnor har redan i ingångsläget oftast lägre inkomster än män och därför blir skattehöjningen särskilt betungande, inte minst för ensamstående kvinnor som går i pension. För låginkomsttagarna kan skattehöjningen bli extra hög eftersom deras förvärvsavdrag varit högt. Logiken i detta förstår nog rätt få.

Ökad arbetslöshet samt kvinnors sämre ekonomiska situation både som yrkesverksamma och som pensionärer är givetvis en bakgrund till att fler äldre kvinnor tar sms-lån och hamnar i skuldfällan. Om inget görs kommer problemet säkert att växa även bland pensionärer.

Mina frågor till statsrådet är:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka äldre kvinnors privatekonomi, inte minst de ensamståendes?

2. Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har finansministern ställt sig bakom en skattepolitik som innebär en höjning av kvinnors skatt när de går i pension?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-28 Anmäld: 2009-11-02 Svar fördröjt anmält: 2009-11-10 Besvarad: 2009-12-04