Växande hälsoklyftor i Sverige

Interpellation 2009/10:418 av Johansson, Morgan (s)

av Johansson, Morgan (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:418 Växande hälsoklyftor i Sverige

av Morgan Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Under åren 2004–2008 genomförde en kommission inom WHO en unik global folkhälsostudie. Arbetet leddes av sir Michael Marmot och mynnade ut i rapporten Closing the Gap in a Generation. Rapporten syftade bland annat till att uppmärksamma WHO:s medlemsländer på det starka sambandet som finns mellan ekonomiska orättvisor och hälsoklyftor, och man lade en lång rad konkreta förslag till WHO:s medlemsländer. Svensk representant i kommissionen var professor Denny Vågerö vid Stockholms universitet. År 2009 ställde sig WHO:s världshälsoförsamling bakom slutsatserna i rapporten.

Den socialdemokratiska regeringen var drivande i WHO för att kommissionen skulle komma till stånd, och vi följde sedan arbetet med stort intresse. Det gavs löpande stöd, och bland annat finansierades en av delrapporterna, om den nordiska modellen, av den svenska regeringen.

När den borgerliga regeringen tillträtt tycks intresset emellertid ha svalnat. När slutrapporten kom utlovades visserligen en svensk fortsättningsstudie, som FHI fick i uppdrag att genomföra. Denna studie presenterades den 22 april 2010 på en konferens i Madrid.

Samma dag dömdes denna FHI-rapport emellertid ut av samtliga svenska forskare som utgjort referensgrupp i arbetet. I en artikel i Sydsvenskan skrev man bland annat att FHI:s rapport har dåligt stöd i forskningen. FHI verkar knappt ha förstått vad WHO-kommissionen de facto pekat på. Referensgruppen tog avstånd från FHI:s rapport.

Mot denna bakgrund vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet Maria Larsson att vidta för att WHO-kommissionens rapport Closing the Gap in a Generation ska få genomslag i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Besvarad: 2010-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.