Vattenfalls rättsprocesser mot Tyskland

Interpellation 2013/14:139 av Persson, Kent (V)

av Persson, Kent (V)

den 20 november

Interpellation

2013/14:139 Vattenfalls rättsprocesser mot Tyskland

av Kent Persson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

År 2010 fick det statligt ägda bolaget Vattenfall nya ägardirektiv. Nu har Vattenfall uppdraget att vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion inte bara i Sverige utan även i de andra länder där företaget är verksamt. Vattenfalls ledning har tolkat direktiven som att det handlar om hur stor andel av företagets investeringar som ska gå till förnybar elproduktion. Men Vattenfall är en stor aktör som aktivt försöker påverka såväl miljölagstiftningen som de ekonomiska villkoren för elproduktion på de marknader där företaget verkar. Därför är det rimligt att uppfatta direktivet som att det gäller även denna del av Vattenfalls verksamhet.

Vattenfall har drivit två olika rättsprocesser mot Tyskland. Den ena inledde Vattenfall före och den andra efter det att de nya ägardirektiven trätt i kraft. År 2009 begärde Vattenfall kompensation för nya miljöregler vad gäller kolkraften. År 2011 begärde Vattenfall kompensation för beslutet att avveckla kärnkraften. Vattenfall stämde Tyskland på 1,4 miljarder euro för att dess miljöregler begränsar företagets möjligheter att tjäna pengar på sina kolkraftverk. Tvisten löstes utanför domstolen genom att Tyskland sänkte sina miljökrav på kolkraften. När Tyskland bestämde sig för att stänga kärnkraften till 2022 begärde Vattenfall kompensation för förlorade framtida intäkter på genomförda investeringar. Den tvisten är ännu inte avgjord.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att ägardirektivet gäller Vattenfalls försök att påverka miljölagstiftningen och de ekonomiska villkoren för elproduktion på de marknader där företaget verkar?

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att det är förenligt med det uppdrag regeringen gett Vattenfall att bolaget på detta sätt processar mot Tyskland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-20 Anmäld: 2013-11-20 Besvarad: 2013-12-03
Debatt (7 anföranden)