Vattenfalls FoU-program

Interpellation 2009/10:145 av Persson, Kent (v)

av Persson, Kent (v)

den 30 november

Interpellation

2009/10:145 Vattenfalls FoU-program

av Kent Persson (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

En genomgång av Vattenfalls satsningar på FoU som tidningen Ny Teknik gjort visar att Vattenfalls satsning på förnybar energi endast är en bråkdel av den som satsas på forskning på andra områden. Den förnybara tekniken får endast 9 procent av den totala FoU-budgeten. Den största andelen FoU går till forskning på koldioxidavskiljning – CCS. Strax under hälften av FoU-budgeten går till detta. Detta speglas också i Vattenfalls årsredovisning för 2008 där det under rubriken Vision och strategiska ambitioner sägs att man ska bli nummer ett för miljön genom att ”påskynda aktiviteterna inom forskning och utveckling, till exempel CCS”. Det känns som att Vattenfall är inne på en farlig väg inom FoU när man lägger så stor andel av sin forskning inom en gammaldags och smutsig energiform där CCS-tekniken fortfarande är mycket oprövad samtidigt som man visar den förnybara energitekniken så lite uppmärksamhet inom FoU-området.

Detta intryck förstärks av att Vattenfalls FoU-chef i Ny Teknik-artikeln (nr 48, 2009) säger ”jag tror inte att vi kan åstadkomma mer även om vi skulle få mer pengar” apropå den låga andelen förnybar energi inom FoU-området. Det låter som en märklig inställning från Vattenfalls ledning i ett läge där det över världen satsas stora summor på FoU inom den förnybara energin. Det är inte en inställning man förväntar sig från ett statligt bolag som gång efter annan har fått till uppgift av sina ägare att vara miljöledande.

Jag vill fråga näringsministern:

Kommer näringsministern att genom sitt ägaransvar se till att Vattenfall ökar sin andel av FoU väsentligt beträffande förnybar energi?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-30 Anmäld: 2009-11-30 Svar fördröjt anmält: 2009-12-14 Besvarad: 2009-12-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (25 anföranden)