Världskulturmuseets framtid

Interpellation 2007/08:687 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 12 maj

Interpellation

2007/08:687 Världskulturmuseets framtid

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Konsultföretaget KPMG har regeringens uppdrag att utreda Världskulturmuseets organisation och verksamhetsinriktning.

Kulturministern har på en skriftlig fråga från mig svarat att rapporten kommer att ligga till underlag för fortsatt hantering inom Kulturdepartementet.

Bakgrunden till att jag lämnade in den skriftliga frågan var bland annat den debatt som uppstått i medierna där bland annat företrädare för Världskulturmuseet ifrågasatte utredningens arbetssätt. Ledningen för museet var till exempel aldrig tillfrågad under utredningens gång, vilket förefaller mycket märkligt. Nu har rapporten lämnats från konsultföretaget till kulturministern och kritiken från många berörda kvarstår.

I rapporten föreslås bland annat ett närmare samarbete mellan Världskulturmuseet och Göteborgs stad samt Västra Götalandsregionen. Innebär det att staten avser att lämna över ansvaret för museets verksamhet till andra huvudmän?

Även om rapporten nu bereds i Kulturdepartementet är det ändå viktigt att redan nu veta vilka ambitioner kulturministern har beträffande Världskulturmuseets framtid.

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att utveckla och stärka Världskulturmuseets verksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-12 Anmäld: 2008-05-12 Besvarad: 2008-06-02
Debatt (7 anföranden)