Världens småbrukares rättigheter

Interpellation 2011/12:344 av Ceballos, Bodil (MP)

av Ceballos, Bodil (MP)

den 26 april

Interpellation

2011/12:344 Världens småbrukares rättigheter

av Bodil Ceballos (MP)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Mellan den 27 februari och den 23 mars höll FN:s råd för mänskliga rättigheter sin 19:e session i Genève. Syftet med sessionerna är att lyfta frågor som rör brott mot mänskliga rättigheter och bidra till främjandet och respekten av dessa rättigheter.

I detta sammanhang spelar världens småjordbrukare och ursprungsfolk en särskild roll, i synnerhet avseende den grundläggande rätten till mat.

Över hälften av dem som tvingas leva i hunger i världen i dag är småskaliga bönder, jordlösa och lantarbetare. En majoritet av dem är kvinnor och barn. Trots investeringar i utvecklingsländernas jordbrukssektorer har inte hungern minskat i världen. Det totala antalet personer som hungrar och lever i undernäring är enligt FAO (Food and Agricultural Organisation) nästan en miljard. Trots fyra decennier av ekonomisk tillväxt har det totala antalet hungrande människor i världen ökat även om andelen minskat vilket leder till att vi förmodligen når millenniemålet.

Miljontals småbrukare världen över tvingas fortfarande lämna sina jordar på grund av krig, jordkonflikter och inadekvat jordbrukspolitik. Den så kallade gröna revolutionens argument att storskalighet, mekanisering och kemiska bekämpningsmedel krävs för att föda världen har i stället bidragit till utarmning av bördiga jordar, vattenförorening och klimatförändringarna.

Under våren kunde vi i Aktuellt se hur tidigare framgångsrika biståndsprojekt där kvinnor beviljats mikrolån för att starta företag, bland annat jordbruk, nu bytts ut mot nya projekt i linje med denna gröna revolution där bönder förses med gifter och bekämpningsmedel som de helt utan skyddsutrustning sprutar på sina grödor.

Småbönder och ursprungsfolk har också avhysts från sina traditionella marker till förmån för skogsskövling, milslånga odlingar av en och samma exportgröda, nationella storprojekt som dammbyggen och gruvexploatering.

Med en sådan utveckling är det tydligt att varken de grundläggande mänskliga rättigheterna eller de mer specifika konventionerna om kvinnor, barn, ursprungsfolk eller arbete har varit tillräckliga för att försvara de jordlösa lantarbetarna och småbrukarna.

Småbrukare eller lantarbetare utgör inte bara en särskilt sårbar grupp. De är också en viktig aktör i den globala kampen mot hunger och klimatförändringar. Enligt en ny rapport, Agro-ecology and the right to food från FN:s specialrapportör för rätten till mat, är det möjligt att avsevärt förbättra produktiviteten inom jordbruket och även höja tillgången till mat där det behövs mest, samtidigt som man stärker självförsörjningen och inkomsterna hos småbrukare och bevarar ekosystemen. Lösningen är ökade investeringar i det småskaliga, agroekologiska jordbruket.

Det nätverk, Vía Campesina, som organiserar 200 miljoner småbrukare världen över, har under många år arbetat fram ett förslag till en internationell rättighetskonvention som är kompatibel med FN-systemet. Utöver de grundläggande mänskliga rättigheterna lyfter förslaget specifika behov, som rätten att inte utsättas för kemiska bekämpningsmedel och rätten till mat och möjligheten att prioritera lokalsamhällets matproduktion framför exportmarknaden.

Jag gör mig inga illusioner om att regeringen kommer att stödja förslaget till konvention men vill påtala behovet av förändring i politiken som utgör grunden för förslagets tillkomst, det vill säga rätten att förebygga ohälsa och skydd av de ekosystem som ska kunna brukas i många generationer till. Om en konvention inte är den väg regeringen väljer kanske det finns någon annan FN-mekanism regeringen skulle kunna stötta.

Jag vill därför fråga statsrådet:

På vilket sätt avser statsrådet att genom det svenska biståndet hörsamma småbrukarnas krav på hälsosamma brukningsmetoder?

Avser statsrådet att ta initiativ till någon form av globalt skydd för småbrukares och lantarbetares rättigheter?

Avser statsrådet att verka för att stärka det småskaliga och agroekologiska jordbruket i enlighet med rekommendationerna från FN:s specialrapportör för rätten till mat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-26 Anmäld: 2012-04-26 Svar fördröjt anmält: 2012-05-08 Besvarad: 2012-05-22
Debatt (7 anföranden)