Vargens status i art- och habitatdirektivet

Interpellation 2017/18:230 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

EU-parlamentet har antagit en resolution om att EU-kommissionen ska kunna ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet, som berör hotade arter. Detta innebär en modernisering och gör att jakten på stora rovdjur med gynnsam bevarandestatus inte längre kan stoppas med hänvisning till art- och habitatdirektivet. I Europeiska kommissionens handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet uppmärksammar kommissionen att det finns en konflikt mellan vissa skyddade arter och mänsklig verksamhet, till exempel jordbruket, där man behöver ta ytterligare hänsyn. I Sverige gäller detta skarv och rovdjur såsom varg, som bidrar till stor skadegörelse. Det är viktigt att beslut om den svenska jakten tas i Sverige.

De senaste veckorna har det kommit alarmerande rapporter om att ett flertal hundar har blivit dödade av vargar. Privatpersoner såväl som näringsidkare på landsbygden drabbas årligen av ekonomiska förluster på grund av vargangrepp.

Det är viktigt att beslut om rovdjursförvaltningen fattas så nära dem som berörs som möjligt. Vi har riksdagsbeslut på att antalet vargar som ska finnas i landet för en livskraftig population uppgår till 170–270 individer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

1. Vilka initiativ tänker ministern och regeringen ta angående art- och habitatdirektivet för att möjliggöra en förflyttning av vargen från rödlistad art till jaktbart vilt?

2. Vilka åtgärder tänker ministern och regeringen vidta för att säkerställa att frågor om svensk jakt på varg ska beslutas i Sverige och inte på EU-nivå?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-24 Överlämnad: 2017-11-27 Anmäld: 2017-11-28 Sista svarsdatum: 2017-12-20 Svarsdatum: 2018-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)