Vårdpersonalens arbetssituation

Interpellation 2012/13:316 av Zedell, Christina (S)

av Zedell, Christina (S)

den 7 mars

Interpellation

2012/13:316 Vårdpersonalens arbetssituation

av Christina Zedell (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I Stockholm arbetar närmare 30 000 personer på länets akutsjukhus. Sjukvården som näringsgren är av stor betydelse för Stockholm som tillväxtregion, både vad gäller FoU och för att ge stockholmarna en trygg och säker vård när man blir sjuk.

Den senaste tidens rapportering om vårdplatsbrist, överbeläggningar och personalens mycket pressade arbetsmiljö skapar oro hos såväl de anställda som medborgarna. Nästan dagligen går det att läsa om hur personalen lyckas säkerställa en god och säker vård för patienterna – men på bekostnad av sig själva. När de rätta förutsättningarna, för att känna att man gör ett bra jobb, saknas skapas det en samvetsstress hos personalen.

Ett exempel är arbetssituationen för mentalskötarna på avdelning 53 på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Fackförbundet Kommunal berättar att avdelningen brottas med brist på vårdplatser och bristfällig bemanning. Trots att Stockholms befolkning ständigt ökar blir vårdplatserna färre. Enligt de nationella riktlinjerna för patienter med psykos bör en medarbetare ansvara för max 15 patienter. I Stockholm är det vanligt att en medarbetare ansvarar för 40–50 patienter, rapporterar Kommunal.

Mot denna bakgrund är det inte konstigt att det finns rekryteringsproblem till många vårdyrken, trots att behoven är stora. Det är en allvarlig utveckling som inte bara finns i Stockholms län, utan i hela landet. Om unga människor ska vilja arbeta inom vården i framtiden, måste vårdpersonalens villkor helt enkelt bli bättre. Det vinner både personalen och medborgarna på.

Mina frågor till Göran Hägglund är:

1. Vad avser socialministern att göra för att säkra tillgången på vårdplatser runt om i landet?

2. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att motverka ökad samvetsstress hos vårdpersonalen och därmed stärka patientsäkerheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-07 Anmäld: 2013-03-07 Svar fördröjt anmält: 2013-03-19 Besvarad: 2013-03-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (36 anföranden)