Vårdnadsbidragets inlåsningseffekter

Interpellation 2011/12:92 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 8 november

Interpellation

2011/12:92 Vårdnadsbidragets inlåsningseffekter

av Peter Persson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den 13 juni överlämnade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) rapporten Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration till Finansdepartementet. Rapporten är författad av fil.dr. Åsa Olli Segendorf och fil.mag. Tommi Teljosuo.

Författarnas huvudsakliga slutsats är att dagens integrationspolitik är väl förankrad i aktuell forskning, utvärderingar och internationella erfarenheter. Trots det så finns ett stort utrymme för förbättringar. I rapporten föreslås ett antal konkreta åtgärder för bättre integration. Bland de föreslagna åtgärderna finner vi en rekommendation om att avskaffa vårdnadsbidraget och utreda föräldraförsäkringens inlåsningseffekter.

Rapportförfattarna finner att föräldrapenningen med nuvarande utformning kan fungera som en form av socialbidrag under åtskilliga år efter invandringstidpunkten. Det blir en kvinno- och fattigdomsfälla som dessutom medför att barnen inte får tillträde till barnomsorg och förskola. Vårdnadsbidraget förstärker problematiken ytterligare och författarna rekommenderar att detta helt sonika avskaffas.

Att vårdnadsbidraget har effekten att låsa fast kvinnor i gamla könsroller och förhindra att dessa kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden kommer inte som en överraskning för oss som länge försökt säga att det skulle få just den effekten. När nu även regeringens egna experter kommit till den slutsatsen borde regeringen reagera.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Göran Hägglund:

Vad avser socialministern att göra för att motverka de inlåsningseffekter som uppstår på grund av vårdnadsbidraget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2011-11-08 Inlämnad: 2011-11-08 Besvarad: 2011-11-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)