Vårdnadsbidraget och konsekvenser för barnomsorgen

Interpellation 2007/08:332 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 24 januari

Interpellation

2007/08:332 Vårdnadsbidraget och konsekvenser för barnomsorgen

av Veronica Palm (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Vårdnadsbidraget riskerar att få stora ekonomiska konsekvenser för landets kommuner. Om alla de barn som i dag inte finns i barnomsorgen ska få kommunalt vårdnadsbidrag kommer det, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, att kosta nära 3 miljarder kronor.

Regeringen har hitintills inte pekat på hur man avser att kompensera kommunerna för detta bortfall. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen anser att det är upp till kommunerna att finna en lösning på den omöjliga ekonomiska ekvationen. Om vi bara ser på effekterna i Stockholmsområdet innebär införandet av vårdnadsbidraget stora ekonomiska åtaganden för kommunerna som i förlängningen riskerar att gå ut över kvaliteten i barnomsorgen. Följden blir större barngrupper.

Dessutom visar erfarenheter från Norge att de barn som bäst behöver förskolan för sin språkliga och sociala utveckling riskerar att i än högre grad än i dag stanna hemma, detta i stället för att få delta i den pedagogiska och stimulerande verksamhet som en bra förskola innehåller.

Mina frågor till statsrådet är:

Hur avser statsrådet att verka för att kommunerna ekonomiskt kompenseras för införandet av vårdnadsbidrag?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att vårdnadsbidraget inte drabbar kvaliteten i barnomsorgen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-01-24 Anmäld: 2008-01-24 Svar fördröjt anmält: 2008-02-01 Sista svarsdatum: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.