Vårdnadsbidrag och konsekvenser för jämställdheten

Interpellation 2007/08:334 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 24 januari

Interpellation

2007/08:334 Vårdnadsbidrag och konsekvenser för jämställdheten

av Veronica Palm (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Hur vi väljer att organisera vårt liv under småbarnsåren är mycket olika, och det är viktigt att det finns en valfrihet och en möjlighet som gör att både män och kvinnor kan välja att prioritera både arbete och familj. Vårdnadsbidraget är ett hot mot detta fria val.

Erfarenheter visar att vårdnadsbidraget utnyttjas till 95 procent av kvinnor. Bara det borde väcka jämställdhetsministerns intresse för att granska bidraget ur ett genusperspektiv. Den norska erfarenheten visar att det till stor del är invandrade kvinnor och unga kvinnor med låg utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden som utnyttjar bidraget.

Vårdnadsbidraget i sig försvårar alltså etablering på arbetsmarknaden för redan svaga kvinnogrupper, försvårar integrationen av just kvinnor bland de invandrade svenskarna och förstärker de förtryckande könsroller som säger att kvinnor, inte män, är lämpade att ansvara för barn och hem.

Dessutom är bidraget för litet. Det är så litet att det på intet sätt kan vara en reell valmöjlighet för den som i dag finns väl etablerad på arbetsmarknaden. Resultatet blir ett bidrag till dem med svagast etablering för att ytterligare förstärka inlåsningen i utanförskap av unga, invandrade och lågutbildade kvinnor – eller ett hemmafrubidrag till de kvinnor som gift sig rikt.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka vårdnadsbidragets negativa effekt på jämställdheten?

Avser statsrådet att ta initiativ till att regeringen återkommer till riksdagen med en utvärdering av vårdnadsbidragets effekter ur ett genusperspektiv, och när återkommer regeringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-01-24 Anmäld: 2008-01-24 Svar fördröjt anmält: 2008-02-01 Sista svarsdatum: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.