Vårdköer och tillgänglighet i svensk sjukvård

Interpellation 2017/18:264 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvården än patienter i andra jämförbara länder. Väntetiderna är nu återigen på samma höga nivåer som år 2007. Över 100 000 personer står i vårdköer. Mer än var fjärde patient tvingas vänta längre än tre månader på operation i specialistvården. Det är oroande att allt fler människor inte får vård i rimlig tid och att det är de sårbara, barn och äldre, som far mest illa. Den som väntar i en vårdkö blir ofta allt sämre både fysiskt och psykiskt.

Jag har vid ett flertal tillfällen under mandatperioden uppmärksammat vårdköer och tillgänglighet i vården. Regeringen har försökt, och försöker, måla upp en bild som inte stämmer med verkligheten. Det har nu gått över tre år sedan Socialdemokraterna nationellt tog över ansvaret för hälso- och sjukvården. Det är tydligt att resultaten försämrats angående väntetider. Regeringen ger en skönmålande bild av satsningar hit och dit som kommer att förbättra väntetiderna, men de ger inte resultat. Och vi kan inte vänta längre. Just nu drabbas enskilda patienter och anhöriga, och förtroendet för hälso- och sjukvården försvagas. Det är varken smickrande för regeringen eller för välfärdslandet Sverige.  Moderaterna har prioriterat vårdköerna och satsar på en utvecklad tredubblad kömiljard: 3 miljarder kronor per år. Det var konkreta satsningar som halverade vårdköerna i Sverige från 2007 till 2014. Vi har goda erfarenheter av att prestationsbundna ersättningar leder till att människor inte behöver vänta för länge och i onödan.

Enligt Vårdanalys rapport om uppföljning av den nationella vårdgarantin har efterlevnaden av samtliga fyra tidsgränser i vårdgarantin – kontakt med primärvården, besök i primärvården, besök i specialistvården och behandling – enligt mätningarna i väntetidsdatabasen försämrats. Detta är ett underkännande av regeringens förda politik på området.

För att hälso- och sjukvården ska lyckas med sitt uppdrag att ge god vård på lika villkor till hela befolkningen behöver alla delar i hälso- och sjukvårdssystemet vara tillgängliga utifrån befolkningens behov och förutsättningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

1. Vad avser statsrådet att vidta för konkreta åtgärder för att stärka patienten och efterleva de fyra tidsgränserna i vårdgarantin?

2. När regeringen nu ser effekterna av de egna besluten, är man beredd att ompröva sin politik och, som Moderaterna, införa prestationsbundna inslag för att vända utvecklingen med växande vårdköer?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-12-06 Överlämnad: 2017-12-07 Anmäld: 2017-12-08 Återtagen: 2018-01-11 Sista svarsdatum: 2018-01-16