Vården av KOL-patienter

Interpellation 2008/09:491 av Johansson, Ylva (s)

av Johansson, Ylva (s)

den 8 maj

Interpellation

2008/09:491 Vården av KOL-patienter

av Ylva Johansson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en snabbt ökande sjukdom i vårt land och den tredje vanligaste dödsorsaken. KOL orsakas av tobaksrökning och leder till andningssvårigheter och problem att klara det dagliga livet. Eftersom lungornas kapacitet försämras kraftigt klarar sig många inte utan syrgas.

KOL är en sjukdom som ökar snabbt och som kommer att fortsätta att öka framöver. Det kommer att dröja många år innan det minskade antalet rökare resulterar i färre insjuknande.

Tidigare var KOL en diagnos som man sällan talade högt om eftersom prognosen var mycket dålig; de drabbade förväntade sig att kvävas till döds. Inte heller i dag finns bot mot sjukdomen, men det är i dag möjligt att hjälpa människor i ett betydligt tidigare skede och nya läkemedel har gett ökad livskvalitet. Nyligen antog Läkemedelsverket nya, tydligare rekommendationer för behandling av KOL.

Även om kunskapen om KOL har ökat räknar man med att sjukdomen till betydande del är underdiagnostiserad. Trots att undersökning med spirometri är både enkelt och billigt är det många patienter som blir upptäckta alltför sent för att bli hjälpta på bästa sätt.

Mot bakgrund av vad som anförts frågar jag socialministern:

Avser socialministern att vidta några åtgärder för att patienter med KOL ska upptäckas i tid inom vården?

På vilket sätt avser socialministern att säkerställa att KOL-vården i landet håller hög kvalitet och klarar det ökande antalet patienter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-08 Anmäld: 2009-05-08 Svar fördröjt anmält: 2009-05-19 Besvarad: 2009-06-16
Debatt (9 anföranden)