Vapenamnesti

Interpellation 2005/06:297 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 10 mars

Interpellation 2005/06:297 av Luciano Astudillo (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Vapenamnesti

Sverige genomförde år 1993 en vapenamnesti. Under tre månader lämnades 17 000 oregistrerade skjutvapen och 15 ton ammunition in till polisen. Genom amnestin minskade antalet illegala vapen i Sverige avsevärt. Resultatet av amnestin uppfattas i allmänhet som mycket gott.

I diskussioner om behovet av en ny vapenamnesti framförs ibland argumentet att 1993 års amnesti var så lyckosam att det inte finns behov av en ytterligare amnesti. På 13 år har mycket hänt både i Sverige och i världen. Samhällsutvecklingen är både positiv och negativ. Tillgången till illegala vapen och den ökade organiserade brottsligheten är två exempel på negativa trender.

Sveriges inträde i EU innebar, trots medlemsländernas gemensamma polissamarbete mot vapensmuggling genom Europol, att våra möjligheter att stoppa inflödet av illegala vapen har minskat. I dag är fortfarande de flesta gränsöverskridande polissamarbeten i sin linda. IT-utvecklingen är ett annat exempel på samhällsförändringar som förändrat karaktären på vapensmugglingen. Genom Internet har möjligheterna att bedriva illegal vapenhandel ökat. Det finns också starka samband mellan krig och ökad införsel av illegala vapen. Krigen på Balkan innebar förutom fruktansvärda övergrepp och lidanden att stora mängder vapen kom i omlopp. Smugglingen av vapen från Balkanområdet till Sverige är stor och de vapen som förs in är av den ”värre” sorten, automatkarbiner och enhandsvapen, skriver Rikspolisstyrelsen i sin bedömning av vapenområdet.

Jag tycker att regeringen bör införa en tidsbegränsad amnesti som utformas så att så många vapen som möjligt lämnas in till polisen. Därför bör de som lämnar in vapnen inte bara, som vid tidigare amnestier, ha möjlighet att vara anonyma, utan det bör också finnas en möjlighet för den som lämnar in ett olagligt vapen att, om vapeninnehavaren så önskar, ansöka om att få vapnet registrerat. Detta system användes i Norge så sent som mellan år 2003 och 2004 och visade sig vara mycket framgångsrikt. Sammanlagt lämnades 35 724 oregistrerade vapen in.

En invändning som ibland förs fram mot nyttan av vapenamnestier är att ganska få av de vapen som lämnats in tidigare anmälts som stulna eller borttappade och att vapen som finns i kriminella kretsar inte lämnas in. Det kan ligga en del i detta. Men ett minskat antal skjutvapen i omlopp reducerar risken för ”i stunden-brott” som begås av pressade människor i desperata lägen. Dessutom minskar antalet potentiella vapen som kriminella personer kan stjäla.

Avser justitieministern att ta initiativ till en vapenamnesti för att minska antalet illegala vapen i omlopp?

Avser justitieministern att följa upp den genomförda vapenamnestin i Norge och dra lärdomar av den?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-10 Anmäld: 2006-03-10 Besvarad: 2006-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.