validering

Interpellation 2002/03:348 av Lindström, Torsten (kd)

av Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj

Interpellation 2002/03:348

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren om validering

Dagens samhälle är och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle. I ett kunskapssamhälle är det avgörande att ta till vara människors kunskaper. Det handlar om kunskaper både hos svenskar med lång yrkeserfarenhet men utan formell dokumentation och hos de nya svenskar som vill komma in på arbetsmarknaden men som i dag de facto hindras att komma in på den.

Vi kristdemokrater menar att validering behöver utvecklas som en metod för att faktiska kunskaper och reell kompetens ska tas tillvara. Det handlar om olika metoder för att uppskatta och värdera människors kunskaper. Utmaningen att värdera och utgå från människors varierande kunskaper rör flera olika grupper. För Sveriges framtid som välfärdsstat är det nödvändigt att lösa denna utmaning, inte minst med tanke på den stora brist på arbetskraft som kommer framöver.

Regeringen fick i oktober 2001 slutbetänkandet från Valideringsutredningen med en rad förslag om hur valideringen kan utvecklas som ett instrument. Fortfarande har dock inget konkret besked lämnats från regeringen hur dessa förslag ska realiseras. Vid en interpellationsdebatt mellan statsrådet och undertecknad den 11 februari 2003 lovade statsrådet att regeringen skulle initiera åtgärder. Under våren var också en proposition om validering utlovad från regeringens sida. Emellertid kom aldrig propositionen.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att öka inslagen av validering i kunskapssystemet och på så sätt ta vara på människors kompetens?

Avser statsrådet att vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med dagens brister och presentera den proposition om validering som var aviserad?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2003-05-09 Anmäld: 2003-05-09 Återtagen: 2003-05-14