Validering för nyanlända

Interpellation 2017/18:514 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

För att nyanlända ska lyckas med integrationen är en av nyckelfaktorerna att de snabbt kan ta sig in på arbetsmarknaden. Men Sverige har en arbetsmarknad med dels väldigt höga krav på utbildning, dels problem med matchningen. Ett sätt att öka matchningskvaliteten är med hjälp av valideringssystem som syftar till att kartlägga den enskildes reella kompetens – oberoende av hur kunskaper och yrkesskicklighet har förvärvats – för att därefter matcha den mot efterfrågad kompetens.

I en studie gjord av Ratio (Näringslivets forskningsinstitut) 2016 framkommer att det inte sällan finns ett ointresse för eller rentav en misstro mot de modeller för validering av yrkeskompetenser som har utvecklats av myndigheter som Arbetsförmedlingen och Yrkeshögskolan. Det finns även en kritik mot bristande lyhördhet hos skolansvariga för näringslivets behov.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka valideringsmöjligheterna för nyanlända?
  2. Avser ministern att vidta några ytterligare åtgärder för att se över den kritik som i dag finns från näringslivet angående utbildningsförhållandena?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-04-26 Överlämnad: 2018-04-26 Anmäld: 2018-04-27 Sista svarsdatum: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)