Välfärdsjobben i kommuner och landsting

Interpellation 2008/09:536 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:536 Välfärdsjobben i kommuner och landsting

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I en ekonomisk rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, den 13 maj 2009  redovisas att många jobb inom välfärdssektorn är hotade.

Ur rapporten: Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting ter sig alltmer bekymmersam. Den ekonomiska statistik som kommit de senaste månaderna visar på ännu svagare konjunkturutveckling än vad som tidigare förutsetts. Minskande sysselsättning medför en kraftigt dämpad utveckling av kommunsektorns inkomster i år och nästa år. De statliga förstärkningarna som regeringen aviserat från och med 2010 kompenserar inte bortfallet.

Det framgår också av rapporten att kostnaden för socialbidrag ökar kraftigt när allt fler blir arbetslösa, något som innebär att kommunerna tvingas spara in på personal i skolan, äldreomsorgen och på dagis.

Ur rapporten: Det finns starka samhällsekonomiska skäl för att i detta läge stärka kommuner och landsting. Personalneddragningar i ett läge med stor arbetslöshet innebär resursslöseri. Om alternativet är arbetslöshet som belastar statens finanser är det samhällsekonomiskt lönsamt att dessa personer i stället jobbar kvar i kommunal verksamhet. Inom de närmaste åren kommer det också att ske stora pensionsavgångar som gör att det finns behov av att få in fler unga i de kommunala verksamheterna.

Varje ansvarstagande regering som har fokus på jobb borde naturligtvis prioritera välfärdsjobben när många andra arbetstillfällen försvinner. Genom att ge statliga pengar till välfärden kan en ansvarsfull regering dessutom stötta de kommuner som drabbats extra hårt av jobbkrisen i industrin.

När skatteunderlaget minskar i många av dessa kommuner samtidigt som behovet av välfärdstjänster inte minskar innebär det att lokala politiker antingen måste skära i välfärden eller höja skatten, vilket innebär att de medborgare som redan drabbats av jobbkrisens effekter och en försämrad a-kassa får betala krisen dubbelt upp.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av SKL:s ekonomiska rapport?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Svar fördröjt anmält: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.