Vägverkets och Banverkets framtid

Interpellation 2007/08:495 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 12 mars

Interpellation

2007/08:495 Vägverkets och Banverkets framtid

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har uttalat att de båda transportslagen – väg och järnväg – måste samverka mer än vad de gör i dag. Förslaget om att inrätta en transportinspektionsmyndighet anges vara det första steget i en sådan process. I regleringsbrevet för Banverket, regeringsbeslut den 19 december 2007, punkt 8 under rubriken Organisationsstyrning ges följande direktiv:

Banverket ska tillsammans med Vägverket förbereda en sammanslagning av verkens administrativa enheter och it-enheter.

Samtidigt pågår en process där verksamheter som Banverket Produktion och Vägverket Produktion ska bolagiseras, vilket av många tolkas som början på en privatiseringsprocess. Trafikverken i Sverige är inne i en process av förändring. Självklart skapar detta oro och osäkerhet.

Detta gäller framför allt sådant som hållfastheten i de redan gjorda lokaliseringarna, kvaliteten i verksamheten, samhällets möjlighet att styra men också överblickbarheten och styrbarheten i organisationen. De spekulationer som nu pågår om att steg två i den av ministern aviserade processen är en sammanslagning av Vägverket och Banverket skapar självfallet förvirring i nuvarande organisation. Inte minst det förhållandet att såväl Banverket som Vägverket i dag är mycket kompetenta och kvalitetsmässigt välfungerande organisationer gör att tankar på en sammanslagning möts med förvåning.

För den händelse att organisationer förändras krävs ett politiskt ledarskap som inte underbygger spekulationer, leder medarbetarnas energi till fel saker och som värnar kvaliteten i verksamheten.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet med anledning av vad som framförts att vidta för att öka tydligheten kring regeringens syften och långsiktiga planering mot bakgrund av det förändringsarbete som nu pågår inom de statliga transportverken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-03-12 Anmäld: 2008-03-12 Svar fördröjt anmält: 2008-03-20 Besvarad: 2008-04-11
Debatt (11 anföranden)