vägsituationen i Västra Götaland/Dalsland

Interpellation 2001/02:274 av Jonsson, Elver (fp)

av Jonsson, Elver (fp)

den 21 februari

Interpellation 2001/02:274

av Elver Jonsson (fp) till näringsminister Björn Rosengren om vägsituationen i Västra Götaland/Dalsland

Under hösten 2001 debatterade och beslutade riksdagen om regeringens infrastrukturproposition, två år senare än väntat. När propositionen lades fram hävdades det att stora pengar satsas. Det sades av regeringsföreträdare vara den största satsningen någonsin.

Från många håll har denna uppblåsta proposition ifrågasatts, och det med all rätt. Planperioden skulle nu vara tolv år och inte som tidigare tio år. Fördelningen mellan vägar och järnvägar hade en kraftig slagsida till vägarnas nackdel. Propositionen är dessutom förhållandevis baktung då relativt lite pengar anslås i närtid dvs. för detta och nästa år. Det är därför angeläget att satsningar på framför allt drift och underhåll kan göras i närtid eftersom behoven är stora.

Att propositionen är ihålig bekräftas också av vägansvariga inom t.ex. Västra Götalands region som menar att fem ytterst angelägna projekt kan endast garanteras att färdigställas under planperioden. De aktuella vägarna är RV 40, RV 44, RV 45, E 6 och E 20. E 6 kommer nog att kunna bli färdig men det är tveksamt för de övriga vägarna. Detta är ytterst olyckligt då de övriga vägarna i dag kännetecknas av för låg standard, hög belastning och många olyckor. Speciellt RV 44 och delar av E 20 är hårt olycksdrabbade.

Landskapet Dalsland som ingår i Västra Götalands län är kanske ett av Sveriges mest eftersatta landskap på vägsidan. När denna interpellation skrivs i slutet av februari månad är 60 mil vägar avstängda i Dalsland. Detta är inte acceptabelt. De avstängda vägarna äventyrar såväl industrins råvaruförsörjning som transport av färdiga varor från industrin och detta i en landsända som redan är hårt drabbad av företagsnedläggelser i den vikande konjunkturens spår.

Det krävs med andra ord rejäla satsningar på vägarna i området så att de håller en farbar standard året om. Nollvisionsslingor i all ära med det krävs också betydande satsningar på tjälsäkring.

Ett sätt att höja statusen på landskapet Dalsland vore att utse landskapet till "skogslän". Denna beteckning har i dag samtliga Norrlandslän, Dalarna och Värmland. Men enligt min uppfattning borde man överväga att ge delar av t.ex. Västra Götalands län och Smålandslänen statuts som skogslän där det är relevant.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande frågor till näringsministern.

1.Är näringsministern beredd att se till så att anslagen till drift och underhåll av vägarna i Västsverige främst i Dalsland blir i paritet med behoven?

2.Är näringsministern beredd att klassificera att landskapet Dalsland får status som "skogslän"?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-02-21 Anmäld: 2002-03-05 Besvarad: 2002-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.