Vägcabotage

Interpellation 2006/07:684 av Karlsson, Anders (s)

av Karlsson, Anders (s)

den 24 augusti

Interpellation

2006/07:684 Vägcabotage

av Anders Karlsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Utländska åkare utför transportarbete, så kallat vägcabotage, i Sverige i dag utan begränsning. Det leder till att svenska åkerier får allt svårare att hävda sig i konkurrensen.

Tillkomsten av tillfälligt vägcabotage föranleddes av att det tidigare utfördes utländska transporter på svenska vägar enkel väg. På hemvägen gick lastbilen tom. För att stimulera ett effektivare utnyttjande av fordon och för att uppnå miljövinster uppmanades åkarna att åta sig tillfälliga transportuppdrag även på återresan, så kallat inrikes vägcabotage. En mer preciserad definition av begreppet tillfällig gjordes dock inte i EU:s regelverk. Detta har skapat problem, både för åkerier som transporterar gods och bussföretag som utför persontransporter. Utländska åkare och bussföretag åtar sig transportuppdrag inom Sverige utan att någon gång lämna landet och konkurrerar efter hand ut svenska transportföretag eftersom de kan hålla en lägre nivå på löner och omkostnader. Den situation som uppstått var långtifrån den som avsågs när tillfälligt cabotage infördes.

Vägverket har tagit fram ett förslag till regelverk för vad som ska gälla för tillfälligt vägcabotage. Enligt dess förslag ska en svensk definition av tillfällig inrikestransport vara max tio kalenderdagar under en 60-dagarsperiod. Sker fler transporter gäller svensk arbetsrätt med kollektivtavtal och så vidare.

EU-kommissionen föreslår att vägcabotage vid internationell transport ska kunna utföras som tre transportuppdrag under max sju dagar.

Skillnaden mellan kriterierna för bedömning av vad som menas med tillfällig i kommissionens meddelande å ena sidan, och de förslag som nu presenterats å den andra, är väsensskilt. I praktiken förslås fri cabotagerätt.

Kommissionens förslag riskerar att öppna en legalisering av social dumpning och innebär ett kraftigt tryck nedåt på allt vad kollektivavtalsreglering heter.

Jag vill fråga statsrådet vad hon tänker göra åt problemen med utländska åkare som utan begränsning kan åta sig transportuppdrag i Sverige.

Tänker statsrådet verka för att Vägverkets förslag till regler för vägcabotage i Sverige införs?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2007-08-24 Återtagen: 2007-08-29 Anmäld: 2007-08-30