Väg E10

Interpellation 2013/14:294 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 20 februari

Interpellation

2013/14:294 Väg E10

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Väg E10 är en av de farligaste vägarna i vårt land. Särskilt gäller det sträckorna Gällivare–Kiruna och Morjärv–Gyljen. I Trafikverkets planering ligger trafiksäkerhetsåtgärder och därav följande ombyggnader av vägen långt fram. När nu samhällen ska flyttas och tillväxten samtidigt är stor i området kommer trycket på vägen att öka drastiskt. Risken att förlora fler människoliv efter denna väg är påtaglig.

Jag vill därför fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

1. Vilka åtgärder anser hon rimliga att vidta för att öka trafiksäkerheten efter väg E10?

2. På vilket sätt avser hon att agera så att dessa åtgärder genomförs i närtid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-20 Anmäld: 2014-02-20 Besvarad: 2014-03-04 Sista svarsdatum: 2014-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)