väg 73

Interpellation 2000/01:99 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 9 november

Interpellation 2000/01:99

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till näringsminister Björn Rosengren om väg 73

För att en region eller en kommun ska bli attraktiv för både enskilda medborgare och företag krävs en väl fungerande infrastruktur. I infrastrukturen är vägar av väsentlig betydelse. För hela Södertörns fortsatta utveckling är en fortsatt utbyggnad av väg 73 av stor betydelse.

I Nynäshamn finns en av Sveriges viktigaste hamnar med färjetrafik till bl.a. Gotland och Polen. Detta innebär bl.a. stora trafikmängder på väg 73. Stor andel av trafiken är dessutom tunga transporter.

Väg 73 är inte bara hårt belastad. Den är tyvärr också mycket olycksdrabbad. Sträckan Fors@Nynäshamn, som i dag är smal och krokig med flera farliga korsningar, behöver byggas ut till en fyrfilig väg. Berörda kommuner, Haninge och Nynäshamn, är överens om sträckningen och det enda som saknas nu för att förverkliga vägen är pengar. I Vägverkets vägplan, som gäller t.o.m. 2007, finns dock inte väg 73 med.

Näringsministern har i samband med en uppvaktning från Nynäshamn bl.a. uttalat följande: "Jag kommer under hösten att lämna förslag till regeringen som handlar om hela trafiken i Stockholmsregionen. Min förhoppning och ambition är att väg 73 ges hög prioritet." Detta uttalande har av naturliga skäl tolkats mycket positivt i Nynäshamn. Man kan dock fråga sig vad dessa uttalanden egentligen står för.

1.Vilka konkreta åtgärder avser regeringen vidta för att väg 73 ska kunna byggas ut på sträckan Fors@Nynäshamn snarast?

2.Hur avser regeringen finansiera utbyggnaden av väg 73?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2000-11-09 Anmäld: 2000-11-14 Besvarad: 2000-11-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.