Vaccination mot pneumokocker

Interpellation 2005/06:450 av Israelsson, Margareta (s)

av Israelsson, Margareta (s)

den 22 maj

Interpellation 2005/06:450 av Margareta Israelsson (s) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokocker är en mycket smittsam bakterie. Den kan bland annat orsaka blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, neurologiska skador eller allvarliga hörselskador och dövhet. Särskilt riskabelt är det för barn under två år.

Sedan två år tillbaka måste en infektion anmälas om det handlar om invasiva pneumokocker. Förra året anmäldes omkring 1 400 fall. Det beräknas att av dessa avlider mellan 80 och 100 personer varav 10 är barn.

Ett barn som förlorar hörseln efter en pneumokockinfektion kan få ett så kallat bilateralt cochleaimplantat. Det kostar omkring en halv miljon kronor. Därtill kommer omfattande kostnader för bland annat specialundervisning och vårdbidrag för föräldrarna. Detta blir också fallet då barnet drabbas av neurologiska komplikationer.

Mot detta kan ställas kostnaden för en vaccination vilket ligger på ca 1 500 kr. Vilket naturligtvis också ska vägas mot eventuella andra nackdelar med allmän vaccination.

Den 1 juli införs vaccination mot pneumokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Norge. Britterna har det redan och Nederländerna är på väg att göra detsamma.

I Sverige vaccinerar vi bara vissa riskgrupper. En undersökning av Riksförbundet för barn med cochleaimplantat visar emellertid att landstingen gör väldigt olika bedömningar av vilka högriskgrupper som bör vaccineras.

Alltfler framför nu kravet på att Sverige bör ompröva sin hållning och tillföra vaccination mot pneumokocker till vaccinationsprogrammet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Morgan Johansson om han anser att Sverige ska ändra sin inställning i frågan och verka för ett införande av vaccination mot pneumokockinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-05-22 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)