Utvinning av naturgas

Interpellation 2009/10:460 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:460 Utvinning av naturgas

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Energiföretaget Shell har av Bergsstaten och Länsstyrelsen i Skåne fått tillstånd att provborra efter naturgas i Lövestad i Sjöbo kommun. Provborrningen har genomförts och är avslutad.

En lokal opinion – protestnätverket Heaven or Shell – har överklagat beslutet om provborrning till miljödomstolen. Miljödomstolen har prövat målet och kommit till slutsatsen att det inte finns några invändningar mot Shells provborrningar. Det kan inte vara rimligt att tillstånd för provborrning ges innan ärendet är färdigbehandlat.

Frågan är vilka beslut som kan tas i syfte att öka det regionala och lokala inflytandet över Bergsstatens befogenheter när det gäller prospektering och utvinning av mineraler.

Jag har själv varit på plats där provborrningarna ägt rum både före, under och efter verksamheten. En stor oro bland både lokalbefolkning och besökare har gjort mig upprörd över det sätt som både människor, miljö och natur behandlas på.

Shell har nu intagit den tredje borrplatsen – Hedeberga. Trots att kommunstyrelsen är enig, över alla partigränser, om att man inte vill ha Shells verksamhet i kommunen så kan Shell nu slutföra sina provborrningar i Skåne. Det är minerallagen som måste förändras så att kommuner och länsstyrelsen har större inflytande.

Nu provborrar företaget i Oderup utanför Hörby. När man är färdiga där är det Hedebergas tur, i Tomelilla kommun. Vi beräknar att vi är klara i Oderup om fem sex dagar. Sedan tar vi ned borren till Hedeberga, säger Shell. Marken i Hedeberga håller på att förberedas för att kunna klara av de tunga maskinerna.

Nätverket Heaven or Shell kommenterade i dag den 21 maj åter provborrningarna då de nu ska påbörjas även i Hedeberga.

Att Shells provborrningar efter fossilgas inte gått att stoppa visar hur maktlösa kommuner och markägare är med nuvarande lagstiftning. Men vi har inte tappat sugen. Minerallagen kan fortfarande ändras. Vi ger inte upp än på länge, utan tänker fortsätta informera, debattera och demonstrera mot Shells planer på storskalig utvinning av fossilgas i Skåne.

I stället för att öka användningen av den fossila naturgasen bör Sverige öka produktionen av biogas, främst genom en utbyggnad av produktionskapacitet och regionala nät. Även förgasning av biomassa bör aktivt understödjas för att ersätta naturgas i kraftvärme och industri.

Tyvärr fick Shell gehör för sin uppfattning i regeringens klimatproposition från mars 2009. Där avvisas inte längre en expansion av naturgasanvändningen i Sverige, utan i stället betonas att naturgasen kan ha betydelse under en omställningsperiod.

Kanske är det denna olyckliga omsvängning från regeringens sida som har inspirerat Shell att nu inleda omfattande provborrningar efter naturgas i Skåne.

Vi i det rödgröna samarbetet har redan varit tydliga med att en rödgrön regering inte kommer att medverka till storskalig fossilutvinning i Sverige.

Detta ställningstagande omfattar också Shells planerade utvinning av naturgas i Skåne. En rödgrön regering kommer att satsa helhjärtat på det förnybara och inte på det fossila.

Mina frågor till näringsministern är därför:

Grundar näringsministern sitt agerande på att det finns energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme för den ökade användning av naturgas som regeringen öppnat för när man säger att naturgas ska användas i en omställningsperiod?

Vad har, enligt näringsministerns intentioner, Skåne och Sverige att vinna på vid en utvinning av fossila bränslen?

Hur ställer sig näringsministern till att kommunerna har vetorätt mot såväl prospektering som provborrning av naturgas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-29