Utvidgning av EU:s tjänstedirektiv

Interpellation 2009/10:127 av Österberg, Sven-Erik (s)

av Österberg, Sven-Erik (s)

den 23 november

Interpellation

2009/10:127 Utvidgning av EU:s tjänstedirektiv

av Sven-Erik Österberg (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Tjänstedirektivet är en av de senaste årens mest omstridda EU-lagar. Direktivet antogs i december 2006 och ska vara omsatt i nationell lagstiftning före 2010.

Det antagna direktivet skiljer sig avsevärt från ursprungsförslaget. I det förslag som efter mycket kompromissande blev antaget var en lång rad tjänstebranscher undantagna, däribland hälso- och sjukvårdsområdet.

Men vid ett informellt möte i Umeå med EU:s konkurrenskraftsministrar flaggade Sveriges handelsminister för att utvidga tjänstedirektivet till nya områden, till exempel hälso- och sjukvården. Detta skulle bland annat innebära att det är EU-domstolen som tolkar vilka krav Sverige ska ställa på vårdföretag som etablerar sig här.

Jag vill därför ställa följande fråga:

Avser statsrådet att ta initiativ till att utvidga EU:s tjänstedirektiv till nya områden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-23 Anmäld: 2009-11-24 Svar fördröjt anmält: 2009-12-03 Besvarad: 2009-12-18
Debatt (7 anföranden)