Utvecklingsårets betydelse för bristyrken

Interpellation 2019/20:11 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Regeringen har inom ramen för januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L föreslagit ett återinförande av friåret i något omstöpt form – numera kallat utvecklingsår. Detta till en årlig kostnad på 1 miljard. Tidigare experiment med liknande upplägg har av forskningen kunnat konstateras i stort sett sakna positiva effekter.

I regeringens argumentation för utvecklingsåret har man framfört att detta framför allt skulle vara en lösning på rekryteringsproblem inom Sveriges bristyrken. Undertecknad har tidigare i utskottssammanhang i samband med budgetföredragning ställt frågan till berört statsråd men ej fått denna besvarad.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. Varför, mot bakgrund av vice statsminister Isabella Lövins (MP) uttalanden, innehåller förslaget om utvecklingsår ingen som helst inriktning gentemot bristyrken över huvud taget?
  2. Hur många och vilka utbildningar till bristyrken kan över huvud taget genomföras inom tidsutdräkten för utvecklingsåret, det vill säga minst tre och högst tolv månader?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-09-20 Överlämnad: 2019-09-23 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-04 Sista svarsdatum: 2019-10-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)