Utvecklingen i den kommunala sektorn

Interpellation 2008/09:101 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 7 november

Interpellation

2008/09:101 Utvecklingen i den kommunala sektorn

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Lågkonjunkturen är nu över oss med full kraft och förstärks av finanskrisen. Den ekonomiska situationen i kommunerna försämras nu i snabb takt.

På arbetsmarknaden ökar varslen, inte minst i Västra Götalandsregionen, och sprider sig till allt fler branscher. Förutom det personliga bekymmer som oväntad arbetslöshet innebär för den som drabbas står också välfärden inför en svår tid. I lågkonjunkturens kölvatten sjunker skatteintäkterna hos kommuner och landsting. Kommunpolitiker runt om i landet tvingas nu skära ned på viktiga välfärdsområden som skolan, vården och omsorgen.

Regeringens politik pressar kommunernas ekonomi. Chockhöjningen av avgiften till a-kassan har fått 500 000 att lämna försäkringen. Nu när arbetslösheten stiger kommer många av dessa att hänvisas till kommunernas socialkontor. Kommunerna tvingas därmed att betala notan för regeringens misslyckade jobbpolitik och brist på förutseende i fråga om finanskrisen.

På en fråga från mig om finanskrisen svarade statsrådet den 24 september: Det svenska finansiella systemet står väl rustat mot finansiell oro. Såväl intjäningsförmågan som kapitaltäckningen hos de svenska bankerna är fortsatt god. De har vidare begränsade exponeringar mot de så kallade subprime-lånen i USA. Efter detta datum har Riksbanken och Riksgälden varit tvingade att vidta ett stort antal åtgärder för att undvika kollapser i det svenska finansiella systemet. Riksbanken har lånat ut 300 miljarder kronor totalt. Kaupthing Banks svenska del fick stöd i form av ett särskilt lån. Investmentbanken Carnegie har fallit fritt. Swedbank har stora problem. Både Swedbank och SEB har visat sig ha stor exponering i Baltikum.

Regeringens ovarsamma ekonomiska politik med stora skattesänkningar straffar sig nu. Regeringen skjuter även över kostnader på kommunerna när det gäller försämringarna i sjukförsäkringen. Inom två år beräknas 50 000 människor utförsäkras från sjukpenningen och aktivitets- och sjukersättningen. Som exempel kan nämnas att Försäkringskassans beräkningar visar att för kommunerna i Skaraborg är det närmare 1 700 personer som blir utförsäkrade.

Skatteunderlaget stagnerar för kommuner och landsting. Redan i år räknar hälften av landstingen med att redovisa underskott. Många kommuner kommer också att få det besvärligt.

Även om Mats Odell klokt nog överlämnat finanskrisen åt Anders Borg har han fortfarande ansvaret för kommunsektorn. Utifrån detta vill jag ställa följande frågor:

Vad avser statsrådet att göra för att stärka ekonomin i kommuner och landsting mot bakgrund av lågkonjunkturen och finanskrisen?

Förbereder statsrådet några särskilda stödåtgärder till kommunerna för att möta de ökade kostnaderna för försörjningsstödet?

Vilka insatser avser statsrådet att göra för att hjälpa av företagskriser särskilt drabbade kommuner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-07 Anmäld: 2008-11-10 Svar fördröjt anmält: 2008-11-14 Besvarad: 2008-12-05
Debatt (17 anföranden)