Utvecklingen för kooperativ vindkraft

Interpellation 2008/09:378 av Bolund, Per (mp)

av Bolund, Per (mp)

den 5 mars

Interpellation

2008/09:378 Utvecklingen för kooperativ vindkraft

av Per Bolund (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I Sverige finns i dag ett flertal kooperativa vindkraftverksoperatörer, till exempel Sveriges vindkraftskooperativ och O 2 Vindel. Vindkraftskooperativ erbjuder vanliga människor en enkel och lättillgänglig möjlighet att investera i vindkraft för eget behov och samtidigt försäkra sig om miljövänlig el till en stabil kostnad i framtiden. Utvecklingen av vindkraftskooperativ har varit positiv både för ökningen av vindkraftsproduktion i Sverige och för acceptansen av vindkraft som energikälla bland befolkningen.

I tider av finansiell oro, som de vi nu är inne i, kan det vara svårt att få finansiering för traditionella vindkraftsinvesteringar, där banker och professionella investerare måste övertygas om att ta risker och gå in med pengar. I dessa tider fyller den kooperativa vindkraften, där utbyggnaden finansieras genom att ett stort antal privatpersoner köper små andelar av vindkraftverket, en extra viktig roll eftersom investeringen är mindre konjunkturkänslig. Den kooperativa vindkraften kan därför brygga över orostiden och se till att efterfrågan på vindkraft upprätthålls även under den ekonomiska krisen.

Tyvärr hindras vindkraftskooperativens framgång i dag genom dåligt utformade och uttolkade regelverk. Ett exempel på detta är den uttagsbeskattning som nu tillämpas av Skatteverket och som drastiskt försämrar möjligheterna att driva vindkraftskooperativ i Sverige. Enligt Skatteverket ska uttagsskatt betalas på mellanskillnaden mellan ett rabatterat elpris för vindandelsägare och marknadspriset på el.

Genom den extra skatten blir prisskillnaden gentemot priset på annan el för liten för att investeringen ska vara intressant. Dessutom försvinner möjligheten att försäkra sig om ett långsiktigt stabilt elpris eftersom prissvängningarna på elbörsen då slår igenom även på andelspriset.

Uttagsskatten på vindkraftskooperativ kommer därför att minska medlemstillströmningen och därmed utbyggnaden av nya kooperativa vindkraftverk. Detta är ett tydligt exempel på hur regelverket direkt motverkar ambitionen att främja en storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige.

För att undvika en negativ utveckling av den kooperativa vindkraften i Sverige behöver förutsättningarna för vindkraftskooperativ att verka på olika sätt förbättras.

Jag vill med anledning av vad som anförts fråga näringsministern:

Hur avser näringsministern att verka för att förbättra villkoren för kooperativ vindkraft i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-05 Anmäld: 2009-03-09 Svar fördröjt anmält: 2009-03-23 Besvarad: 2009-04-21
Debatt (8 anföranden)