Utveckling av turismen

Interpellation 2009/10:393 av Nordén, Marie (s)

av Nordén, Marie (s)

den 20 maj

Interpellation

2009/10:393 Utveckling av turismen

av Marie Nordén (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Turism och besöksnäring med olika evenemang och upplevelser har i dag stor betydelse för samhällsekonomin. Reklam, hotellnätter, restaurangbesök, handel och transporter i samband med stora och små arrangemang skapar sysselsättning och skatteintäkter till stat och kommuner.

Besöksnäringen i Sverige har stora utvecklingsmöjligheter. Inte minst fjällvärlden och vinterturismen har mycket att erbjuda, vilket skulle ha stor betydelse för möjligheten att bo och arbeta i landets glest bebyggda delar.

I Jämtlands län till exempel anordnas ett stort antal alpina och andra vintersporttävlingar. Där har kommunerna och det lokala näringslivet satsat omfattande resurser för att kunna genomföra stora vintersportevenemang.

Det lokala engagemanget är avgörande, men det krävs även att staten på olika sätt stöder turismen och besöksnäringen. Det behövs bland annat en nationell strategi för näringen samt resurser till marknadsföring av landsdelar och evenemang.

Avser näringsministern att vidta åtgärder för framtagande av en nationell strategi för besöksnäringen i landet?

På vilka andra sätt avser näringsministern att bidra till utveckling av turismen i landet och särskilt i glesbygden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-20 Anmäld: 2010-05-20 Svar fördröjt anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (26 anföranden)