Uttalandet om stöd till filmskapare

Interpellation 2017/18:547 av Olof Lavesson (M)

av Olof Lavesson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Under filmfestivalen i Cannes uttalade sig Filminstitutets vd Anna Serner om ett förslag om att år 2020 bara ge produktionsstöd till filmer skapade av kvinnor. Uttalandet kan inte betraktas som något annat än ett hot, vilket Anna Serner också själv medgett.

Att förneka någon tillgång till offentligt stöd enbart baserat på personens kön är oacceptabelt. Vi har tydliga regler kring filmstöd. Produktionsstöd ska i första hand ges i förskott utifrån kvalitativa kriterier och i andra hand efter att filmen är klar baserat på dess framgång.

Jag delar ambitionen om fler kvinnor såväl bakom som framför kameran.  Det är angeläget att kvinnor ges samma förutsättningar som män och att vi får bort unkna kulturer från filmbranschen. Men att villkora statliga filmstöd utifrån kön är fullständigt orimligt, och saknar stöd i fastställda kriterier. Därför är det angeläget att kultur- och demokratiministern förklarar sin syn på uttalandet från Filminstitutets vd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke :

 

1. Ställer sig ministern bakom uttalandet från Filminstitutets vd?

2. Kan ministern garantera att filmskapare även i fortsättningen ska kunna söka filmstöd på lika villkor, oavsett kön?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-16 Överlämnad: 2018-05-16 Anmäld: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-28 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)