Utsläppen från trafiken

Interpellation 2018/19:120 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Med anledning av Trafikverkets rapport, som visade att utsläppen från transportsektorn ökade med 76 000 ton förra året (0,5 procent) finns det anledning att återigen påpeka att regeringen under den förra mandatperioden har fört en ineffektiv miljö- och klimatpolitik – och nu börjar vi se resultatet.

Regeringen har under förra mandatperioden premierat symbolpolitik och mätt effekten av den egna politiken i spenderade kronor i stället för sänkta utsläpp.

Många av regeringens åtgärder, som Klimatklivet och olika subventioner, har dömts ut av ledande experter och regeringens egna myndigheter.

Sedan 2010 har utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskat med 18 procent. Riksdagens klimatmål är att de ska minska med 70 procent fram till och med år 2030. Trafikverket hävdar dock att man utifrån nuvarande styrmedel enbart kommer att komma ungefär halvvägs till målet.

Inom bördefördelningen har Sverige dessutom åtagit sig att minska sina utsläpp från den icke-handlande sektorn med 40 procent till 2030 jämfört med 2005. Att utsläppen från vägtrafiken nu ökar leder oss bort från alla våra mål.

Med anledning av ovan vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka ytterligare åtgärder ämnar regeringen vidta för att nå våra uppställa mål och de facto sänka utsläppen från transportsektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-06 Överlämnad: 2019-03-07 Anmäld: 2019-03-08 Sista svarsdatum: 2019-03-28 Svarsdatum: 2019-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)