Utrikes födda och jobben

Interpellation 2011/12:182 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 21 december

Interpellation

2011/12:182 Utrikes födda och jobben

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I valen 2006 och 2010 fick de borgerliga partierna folkets förtroende i val att bilda regering. Det främsta vallöftet var då att minska ”utanförskapet”, det vill säga antalet personer som inte befinner sig i arbete. Räknat över hela arbetskraften så minskar nu utanförskapet igen efter att ha ökat under 2009 och 2010. Den ekonomiska oron kommer att innebära att den börjar öka igen.

Redan nu ser vi dock att flera personer kommit att fastna i långvarigt utanförskap till följd av regeringens politik. Det rör sig om utförsäkrade, personer i fas 3 och inte minst om de många nyanlända invandrare som får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden.

När tidningen Dagens Nyheter bad Arbetsförmedlingen räkna på andelen utrikes födda bland de arbetslösa visade det sig att den andelen har ökat med 13,3 procentenheter mellan januari 2005 då den var 22,2 procent till oktober 2011 då den var 35,5 procent. Enligt en undersökning av 18 industriländer gjord av OECD är gapet mellan sysselsättningsgrad för inrikes och utrikes födda störst i Sverige. Om invandrare skulle kunna få arbete i samma grad som inrikes födda så skulle vinsten för de offentliga finanserna vara 34 miljarder kronor.

Mot bakgrund av detta tydliga misslyckande, vilka åtgärder för verklig politik som bryter det nya utanförskap som regeringens politik lett till avser finansministern att vidta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-21 Anmäld: 2011-12-21 Svar fördröjt anmält: 2012-01-17 Sista svarsdatum: 2012-02-01 Besvarad: 2012-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.