utredningsstöd vid bidragsfusk

Interpellation 2004/05:617 av Lilliehöök, Anna (m)

av Lilliehöök, Anna (m)

den 19 maj

Interpellation 2004/05:617

av Anna Lilliehöök (m) till justitieminister Thomas Bodström om utredningsstöd vid bidragsfusk

Det har visat sig att det är mycket svårt att följa upp misstankar om fusk i bidragssystemen.

Möjligheter finns att ställa frågor mellan myndigheter som betalar ut bidrag men det finns små möjligheter att följa upp ärenden om det inte gäller uppgifter som är registrerade hos andra myndigheter som betalar ut bidrag. För noggrannare utredningar av misstänkt fusk med sjukpenning och förtidspensionering är Försäkringskassans tjänstemän begränsade till att göra hembesök, ringa på dörren och fråga till exempel om en sjukskriven person samtidigt arbetar. Tjänstemän vid arbetslöshetskassor och länsarbetsnämnd har samma begränsade möjligheter till utredning och har dessutom haft mindre möjligheter än Försäkringskassan att ställa frågor till andra myndigheter.

För att göra utredningar krävs att bidragsbetalande myndigheter får hjälp av polisen. Denna hjälp går emellertid inte att få om brottsmisstankarna redan kan beläggas. Konsekvenserna blir att de utredningar och polisanmälningar som görs i de allra flesta fall inte kan leda till rättsliga åtgärder utan att fallen får avskrivas.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitieministern vilka åtgärder han har vidtagit eller ämnar vidtaga för att polisen ska kunna ge ett förbättrat stöd i utredningar om bidragsfusk.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-19 Anmäld: 2005-05-19 Svar fördröjt anmält: 2005-05-31 Besvarad: 2005-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.