utredningsman för Stockholmsregionens flygplatskapacitet

Interpellation 2000/01:174 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 8 december

Interpellation 2000/01:174

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till statsrådet Mona Sahlin om utredningsman för Stockholmsregionens flygplatskapacitet

Flyget är strategiskt viktigt för utvecklingen av Sverige som en modern tjänstedominerad ekonomi. Bra flygplatser med snabba landförbindelser är en av de viktigaste förutsättningarna för etablerandet av forskningscentra och företag i alla länder, men det gäller givetvis i ännu högre grad för Sverige med sitt geografiska läge. Flyget är också viktigt för oss som privatpersoner eftersom många svenskar vill kunna hälsa på släkt och vänner på olika platser i och utanför Sverige. Många vill också kunna arbeta eller studera utomlands utan att för den skull mista möjligheten att komma hem och hälsa på. Dessutom är det många svenskar som vill kunna semestra utomlands.

Goda flygförbindelser är särskilt nödvändigt för Stockholmsregionens ekonomiska utveckling. Stockholm utgör på många sätt motorn i den svenska ekonomin men har, i likhet med övriga Sverige, ett handikapp i de långa avstånden. Goda kommunikationer är därför ett måste för att Stockholms @ och övriga Sveriges @ näringsliv ska kunna konkurrera med andra regioner i Europa.

Den snabba tillväxten vi kunnat se i huvudstadsregionen under senare år är ett av skälen till att många flygbolag lägger linjer till Arlanda. Flera regioner i Sverige har dessutom fått god åtkomlighet till Europa och världen genom Arlandas trafiknät, vilket har stor betydelse för näringslivet även i dessa delar av landet.

Den nuvarande flygplatskapaciteten i den snabbt växande Stockholmsregionen är för dålig och trots utbyggnaden av Arlanda med en tredje bana och bibehållande av Bromma, kommer kapaciteten snart att vara otillräcklig. Luftfartsverket (LFV) räknar med att antalet passagerare kommer att öka med närmare 4 % per år och uppgå till närmare 25 miljoner passagerare per år 2010, att jämföra med dagens ca 18 miljoner passagerare på Arlanda och Bromma. Kapaciteten på Bromma flygplats kan inte höjas nämnvärt, utan Brommas stora betydelse är som cityflygplats för affärsflyget. Därför är det angeläget att arbetet med att utöka flygplatskapaciteten på övriga håll i regionen påskyndas, eftersom det tar lång tid (man får räkna med cirka tio år) från beslut till färdigställande av ytterligare kapacitet.

I takt med en ökad ekonomisk utveckling i Östersjöområdet kommer Stockholms strategiska läge sannolikt att kraftigt förstärkas. Det finns goda utsikter att Stockholm och Sverige får en central betydelse för hela norra Europa. Flygplatskapaciteten är därför av mycket stor betydelse.

Konkurrensen mellan flygbolagen är dessvärre inte särskilt intensiv i Sverige. Det är ont om slot-tider på Arlanda och med de principer som tillämpas internationellt kommer konkurrenssituationen inte att förändras särskilt mycket med tillkomsten av den tredje banan. Tvärtom kommer den tredje banan att medföra en minskad användning av Arlandas andra bana, vilket gör att kapacitetsutbyggnaden låter större än vad den i själva verket är. Kapaciteten vid Arlanda kommer dock att öka från dagens 70 till 90 starter och landningar per timme när den nya banan tas i drift.

Därför är det oerhört angeläget att regeringen nu går vidare med frågan om fortsatt utbyggnad av flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen. Ett välkommet initiativ från regeringens sida vore därför att å det snaraste tillsätta en särskild utredningsman med ansvar för att fortsätta beredningen av frågan, samt inleda diskussionerna med berörda parter i och utanför regionen.

Mot bakgrund av ovan sagda, ställs följande frågor till statsrådet med ansvar för storstadsfrågor:

1.Vad avser storstadsministern göra för att se till att arbetet med att bygga ut flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen går vidare?

2.Avser storstadsministern att verka för att regeringen ska tillsätta en särskild utredningsman för beredning av frågan om en utbyggnad av flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen?

3.När avser storstadsministern återkomma till riksdagen i frågan om utbyggd flygplatskapacitet i Stockholmsregionen?

4.Avser storstadsministern prioritera frågan om att bygga ut flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-08 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2001-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.